Protokoły z posiedzeń
rok 2013

Protokół 48/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 21 grudnia 2013 roku u Kasi w Powroźniku.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska oraz jako gość Marek Garncarczyk.

1. Przyjęto porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego SPAM, które odbędzie się w dniu 1 marca 2014 roku o godzinie 16 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Ryszard, Renata i Katarzyna przygotują sprawozdanie merytoryczne. Agata we współpracy z Basią opracują sprawozdanie finansowe.

2. Przedyskutowano główne kierunki pracy SPAM w roku 2014, które mają być przedmiotem obrad walnego zebrania.

Zadania kontynuowane: Almanach - 24 edycja, Stypendia i praca ze stypendystami - 16 edycja, Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny - 24 edycja, Rajd Rowerowy Pętla Popradu - 3 edycja, Nagroda Szczęsnego Morawskiego - 7 edycja, Konkurs detal architektoniczny - 12 edycja, Turniej tenisowy - 16 edycja, Dzień Flagi i Nocny Koncert Jazzowy, Doroczne Koncerty w Muszynie i Starej Lubowli, Współpraca z Amosem - 11 rok.

Nowe priorytety: Dolina Popradu - wspólne inicjatywy, SPAM w portalach społecznościowych, Debata - Lekarze dla promocji regionu, O "Państwie Muszyńskim" w językach obcych.

3. Katarzyna i Agata poinformowały o przebiegu kontroli wykorzystania grantu przeprowadzonej przez Starostwo. Kontrolujący nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

4. Podzielono się zadaniami związanymi z najbliższymi wydarzeniami organizowanymi przez SPAM:

 • 1 stycznia 2014 spotkanie noworoczne połączone z koncertem "Wesołych Harmonijek" ze Starej Lubowli,
 • 3 stycznia 2014 spotkanie Federacji Popradzka Spina na temat kalendarza wydarzeń na rok 2014,
 • 18 stycznia 2014 koncert stypendystów SPAM przy okazji koncertu noworocznego Miasta Muszyny.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w pierwszym tygodniu 2014 roku.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 47/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 7 grudnia 2013 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska.

1. Wysoko oceniono przebieg uroczystości zorganizowanej w dniu 6 grudnia w Starej Lubowli, a związanej z 10-leciem Obywatelskiego Stowarzyszenia Amos oraz współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

2. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z realizacji grantu przyznanego przez Powiat Nowosądecki na realizację programu Dolina Popradu. Zarząd upoważnił Katarzynę do złożenia sprawozdania w Starostwie.

3. Bożena i Ryszard zrealizują wysyłkę kart świąteczno-noworocznych do członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Renata, Katarzyna i Agata zajmą się przygotowaniem noworocznego spotkania w Muzeum Państwa Muszyńskiego, które odbędzie się w dniu 1 stycznia 2014 roku o godzinie 17.

Następne posiedzenie zarządu SPAM odbędzie się w pierwszym tygodniu 2014 roku.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 46/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 10 listopada 2013 roku.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Izabela Cywa.

Zarząd przyjął jednomyślnie uchwałę w podanym niżej brzmieniu:
Uchwała zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny z dnia 10 listopada 2013 roku.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (Rozdział I, p. 6) deklarujemy przystąpienie Stowarzyszenia do tworzonej Federacji Stowarzyszeń, Fundacji i Pozostałych Podmiotów z Doliny Popradu "Popradzka Spina".

Zarząd udziela pełnomocnictwa członkowi Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny Piotrowi Kaniewskiemu do wszelkich związanych z tym działań.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w I połowie grudnia.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 45/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 2 listopada 2013 roku.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Izabela Cywa.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zatwierdzono treść "Posłańca Jesień 2013", zawierającego aktualne plany SPAM. Dokument zostanie rozesłany do członków SPAM oraz udostępniony na stronie www.almanachmuszyny.pl
 2. Ustalono podział zadań: Spotkanie w dniu 15 listopada w Towarzystwie Karpackim - Ryszard i Bożena, Wizyta w Starej Lubowli z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Amos w dniu 6 grudnia - Ryszard i Agata, Spotkanie "Spina Doliny Popradu" w dniu 7 grudnia - Ryszard i Kasia, Spotkanie Noworoczne 1 stycznia 2014 - Renata i Agata, Zebranie Sprawozdawcze SPAM - 1 marca - Wszyscy, Spotkanie z okazji Dnia Flagi 2 maja - Ryszard, Bożena i Agata.
 3. Aktualny stan kont: Podstawowe - 4.703,98 złotych, w tym grant na stronę Dolina Popradu (sprawą zajmują się Kasia i Ryszard), Fundusz Stypendialny - 41.187,61, w tym lokaty, konto Almanachu - 159,81 złotych.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w I połowie grudnia.

Ryszard Kruk, prezes

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 44/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 13 września 2013 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz jako goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Agnieszka Szling, Krzysztof Trela, Piotr Kaniewski i Henryk J. Olkiewicz.

Przebieg i ustalenia:

 1. Bożena i Renata poinformowały o podpisaniu umów ze stypendystami na rok szkolny 2013/2014 oraz inauguracji roku szkolnego w Liceum, w trakcie którego przedstawiony został komunikat w sprawie stypendiów na rok szkolny2014/2015.
 2. Przyjęto w skład Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny Henryka Janusza Olkiewicza, który z racji swoich doświadczeń wesprze nas w kwestiach IT oraz kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim.
 3. Przedyskutowano zaplanowane na 15 listopada spotkanie w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w ramach Towarzystwa Karpackiego. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie prezentacja "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny". Zaprosimy warszawskich członków SPAM do udziału w spotkaniu.
 4. Omówiono przygotowania do udziału w rocznicowym spotkaniu w Starej Lubowli w dniu 6 grudnia 2013. W trakcie spotkania podsumowana zostanie 10-letnia współpraca ze Stowarzyszeniem Amos. W koncercie wystąpią stypendyści artystyczni SPAM.
 5. Ania Iwanicka oraz Natalka Święs uczestniczyły w Forum Młodych Liderów w ramach XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, co jest ważnym elementem edukacyjnym i wyróżnieniem dla byłych stypendystek Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji ekonomicznej, postanowiono organizować dla uczniów Liceum w Muszynie konkurs związany z tymi zagadnieniami. Projekt przygotują Krzysztof Wójcik oraz Piotr.
 6. Postanowiono wystosować aplikację do Programu Norweskiego, celem uzyskania grantu na współpracę dwustronną z partnerem norweskim. Sprawą zajmują się Agnieszka i Piotr.
 7. Ryszard poinformował o stanie kont SPAM. Na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny zgromadzone jest już prawie 40 tysięcy złotych. Podtrzymana zostanie lokata długoterminowa w wysokości 20 tysięcy złotych. Zarząd upoważnił Ryszard i Agatę do podpisania umowy z Fundacją Batorego w sprawie dofinansowania Funduszu stypendialnego Almanachu Muszyny kwotą 10 tysięcy złotych.
 8. Katarzyna poinformowała o stanie przygotowań do uruchomienia strony www.dolinapradu.net Katarzyna i Ryszard spotkają się z firmą wyłonioną do realizacji strony. SPAM wystąpi o przedłużenie terminu realizacji grantu uzyskanego na powyższy cel ze Starostwa Nowosądeckiego.
 9. Karolina przedstawiła założenia wystawy "Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce", która - jak planujemy - zostanie zaprezentowana w Warszawie i Krakowie. Do realizacji zadania włączeni zostaną warszawscy i krakowscy członkowie SPAM.
 10. Ryszard poinformował o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Karpackim oraz Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi w sprawie organizacji I Forum Czasopism Karpackich w Nowym Sączu w dniach 3-6 lipca 2014 roku. Złożono w tej sprawie aplikację do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 11. Postanowiono, mimo niskiej oceny efektywności działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, skierować do udziału w niej Piotra.
 12. Bożena poinformowała o przygotowaniach do wydania 24. edycji rocznika "Almanachu Muszyny" 2014; Ryszard poprosił o rozważenie tematyki XXIV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w I połowie października.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 43/2013 z posiedzenia (obiegiem) zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 roku.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Izabela Cywa oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przebieg i ustalenia:

Zarząd zatwierdził Komunikat Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny określający stypendia, jakie zostaną przyznane na rok szkolny/akademicki 2014/2015. Komunikat zostanie opublikowany na stronie www.almanachmuszyny.pl zaś Bożena ogłosi go podczas inauguracji roku szkolnego w Liceum w Muszynie.

Następne posiedzenie zarządu odbędzie się w połowie września 2013 roku.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz - Ryszard Kruk, prezes


Protokół 42/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 22 sierpnia 2013 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Izabela Cywa oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Piotr Hołownia.

Przebieg i ustalenia:

 1. Wysoko oceniono organizacje i przebieg II Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu. Postanowiono zorganizować III edycję rajdu w dniu 16 sierpnia 2014 roku.
 2. Omówiono zaplanowane na 31 sierpnia podpisanie umów stypendialnych. Spotkanie poprowadzi Bożena, umowy podpiszą Renata i Agata, zaś Iza przedstawi plan całorocznej współpracy ze stypendystami. Gościem spotkania będzie dyrektor oddziału Banku PKO w Muszynie, która przybliży informacje na temat założenia i prowadzenia konta bankowego.
 3. Ryszard poinformował, że Anna Iwanicka i Natalia Święs zostały zakwalifikowane do udziału w Forum Młodych Liderów w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. SPAM pokryje koszt wpisowego.
 4. Przedyskutowano plan prac nad domeną www.dolinapopradu.net Wybrano ofertę firmy Green na założenie strony. Ryszard i Kasia podpiszą z nią umowę na wykonanie zadania.
 5. Postanowiono przyjąć w skład SPAM Annę Iwanicką i Natalię Święs, byłe stypendystki Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w I połowie września.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 41/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 12 sierpnia 2013 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Izabela Cywa oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Serdecznie powitano Izę Cywę, która powróciła do Polski po okresie prawie rocznej pracy pro publico bono w szpitalu w Republice Środkowej Afryki. Iza podzieliła się swoimi wrażeniami zwracając uwagę na trudną sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną tego kraju.
 2. Zatwierdzono plan zadań i podział obowiązków członków zarządu do marca 2014 roku.
 3. Ustalono termin walnego zebrania sprawozdawczego na 1 marca 2014 roku, godzina 16.
 4. Agata poinformowała o stanie wpłat z tytułu 1 procenta. Ustalono, że 50% tej kwoty będzie przeznaczone na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, a 50% na wydawanie rocznika Almanach Muszyny.
 5. Dokonano podziału zadań w związku z programem www.dolinapopradu.net
 6. Ryszard poinformował, że Fundacja Batorego przyjęła rozliczenie grantu udzielonego na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w I połowie września.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 40/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 12 lipca 2013 roku w Willi Wanda.
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska oraz jako gości: Bożena Mściwujewska-Kruk, Barbara Kuca, Tadeusz Kuca i Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zarząd zatwierdził komunikat stanowiący efekt pracy komitetów stypendialnych Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, przyznających stypendia na rok szkolny/akademicki 2013/2014. Komunikat zostanie zamieszczony na stronie www.almanachmuszyny.pl
 2. Agata przedstawiła stan konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Stowarzyszenie posiada pełne pokrycie finansowe na zobowiązania stypendialne na rok szkolny/akademicki 2013/2014. Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.
 3. Przedyskutowano tryb zgłaszania kandydatów do stypendiów. Główne wnioski: uznano za zasadne podtrzymanie trybu dwustopniowego, czyli zgłaszanie kandydatów przez rady pedagogiczne, w drugim etapie ocena kandydatów przez komitety stypendialne, z następującymi uwagami i planowanymi działaniami:
  1. jeszcze mocniej podczas inauguracji roku szkolnego oraz w jego trakcie przypomnieć młodzieży o możliwości zgłaszania się do wychowawców klas w sprawie kandydowania do stypendiów,
  2. odbyć spotkanie z dyrekcjami szkół uczestniczących w programie stypendialnym na wiosnę 2014 roku, celem przedyskutowania i doskonalenia trybu wyboru przez rady pedagogiczne kandydatów do stypendiów,
  3. wcześniej pozyskać listy kandydatów do stypendiów i poinformować z wyprzedzeniem młodzież o oczekiwaniach komitetów stypendialnych, czyli jakie informacje należy zaprezentować w trakcie spotkania (plany naukowe i zawodowe, przewidywany sposób wykorzystania stypendiów, etc.)

 4. Przedyskutowano i dobrze oceniono przebieg programu XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zarząd składa serdeczne podziękowania wielu członkom i sympatykom SPAM, którzy wsparli nas w realizacji programu; szczególne słowa podziękowania kierujemy do: Tomasza Szymańskiego, Doroty Gancarz, Doroty Wrony, Filipa Wrony, Agnieszki Szymańskiej, Małgorzaty Przyboś, Zuzanny Tubek, Adama Hutka, Jacka Kwitowskiego, Izabeli i Łukasza Bajorków, Kuby Bajorka, Roberta Hadały, Anny i Jacka Porębów.
 5. Zarząd składa serdeczne podziękowania Basi Kucy za pomoc w przygotowaniu sprawozdania z działalności OPP, które w terminie złożone zostało w wymaganej formie elektronicznej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Krzysztof zorganizuje spotkanie robocze w związku z przygotowaniami do II Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Dolina Popradu, który odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2013 roku,.
 7. Agata i Ryszard przygotują sprawozdanie dla Fundacji Batorego z wykorzystania grantu przyznanego na stypendia w roku szkolnym/akademickim 2012/2103.
 8. Otwarto skarbonkę i przeliczono wpłaty ze spotkania w Willi Trela absolwentów rocznika 1980-1985 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kwota 347,21 złotych przekazana zostanie na konto Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w II połowie lipca.
Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 39/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 1 czerwca 2013 roku
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska oraz jako gość Krzysztof Trela.

Przebieg i ustalenia:

 1. Zarząd pozytywnie ocenił przebieg i rezultaty konkursu "Wspomnienia rodzinne" i składa serdeczne podziękowania członkom jury, które pracowało w skaldzie: Anna Długosz, Witold Kaliński, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prof. Kazimierz Przyboś, Małgorzata Przyboś, Sylwia Rypel, Piotr Szkrobut oraz Agnieszka Szling. Na konkurs nadesłali swoje prace (w kolejności alfabetycznej): Diana Bomba, Dominika Gucwa, Aleksandra Kowalik, Filip Lelonek, Karolina Moszczak, Natalia Michalik, Magdalena Peregrym, Agnieszka Rams, Wojciech Rams i Klaudia Rosiek. Zarząd zatwierdził nagrody, które jako stypendia wypłacane będą laureatom konkursu w okresie od września do grudnia 2013 roku, na łączna kwotę 3.250 złotych. Renata oraz Bożena poinformują w trakcie zakończenia roku szkolnego w Liceum o wynikach konkursu.
 2. Przedyskutowano projekt programu XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz IV Forum Prasy Sądeckiej. Ryszard i Agata zajmą się stroną organizacyjną XXIII Spotkania. Renata nawiąże kontakt z muszyńskimi przedszkolankami w sprawie wsparcia realizacji programu.
 3. Katarzyna przygotuje harmonogram oraz podział zadań przy realizacji projektu strona internetowa "Dolina Popradu", na który SPAM otrzymał grant ze Starostwa Nowosądeckiego.
 4. Krzysztof nawiąże kontakt z Małopolską Organizacją Turystyczną w sprawie włączenia się SPAM do inicjatyw realizowanych przez MOT, w tym także na terenie Muszyny.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 23 czerwca 2013 roku.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 38/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 5 maja 2013 roku
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska.

Przebieg i ustalenia:

1. Ryszard przedstawił informację o otwarciu w dniu 17 kwietnia z licznym udziałem publiczności wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą", autorstwa Karoliny Grobelskiej w Pałacu Staszica w Warszawie. Współorganizatorami wystawy, która czynna będzie do 18 maja są: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie wernisażu recitalem skrzypcowym popisała się Justyna Tomasiak, była stypendystka FSAM. Komunikat prasowy został zamieszczony na stronie.

2. Pozytywnie oceniono przebieg imprez SPAM zorganizowanych w Muszynie w trakcie długiego weekendu majowego:

 • 2 maja - Spotkanie dla uczniów LO w Muszynie na temat "Zaplanuj swoja karierę". Zarząd dziękuje Annie Iwanickiej oraz Natalii Święs za jego organizację, a także Elżbiecie Rablin-Schubert, Piotrowi Hołowni, Violetcie Jawor oraz Damianowi Dudale za przedstawienie swoich doświadczeń.
 • 2 maja - Spotkanie z okazji Dnia Flagi w Willi Wanda. Impreza będzie miała charakter doroczny.
 • 4 maja - Obywatelskie spotkanie z okazji 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Zarząd dziękuje profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi za wygłoszenie wykładu, a Michałowi Bajorkowi, stypendyście FSAM, za recital skrzypcowy.

3. Zarząd powalał w skład komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs: "Wspomnienia rodzinne": Agnieszkę Szling, Annę Długosz, Sylwię Rypel, Piotra Szkrobuta, Małgorzatę i Kazimierza Przybosiów oraz Witolda Kalińskiego, jako przewodniczącego. Zarząd oddelegował do prac w komisji Katarzynę. Ze względu na dobrą jakość nadesłanych prac zarząd podniósł kwotę nagród do 3000 złotych.

4. Zatwierdzono roczne sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny jako organizacji pożytku publicznego za rok 2012. Sprawozdanie zostanie wysłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zarząd dziękuje Basi Kucy i Agacie za opracowanie części finansowej sprawozdania.

5. Przyjęto Agnieszkę Szling z Warszawy w skład Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Agnieszka skoncentruje się na budowaniu relacji między SPAM a instytucjami życia kulturalnego Warszawy.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 31 maja 2013 roku.
Ryszard Kruk, prezes - Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) z dnia 2 marca 2013 roku.

Prezes SPAM Ryszard Kruk powitał wszystkich zebranych członków SPAM oraz Włodzimierza Tokarczyka, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Jerzego Majkę, Przewodniczącego Rady oraz Izabelę Bajorek, Dyrektor MGOK w Muszynie, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został rozesłany przy zawiadomieniu o zwołaniu zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie SPAM za rok 2012.
 6. Sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2012.
 7. Plan pracy i budżet SPAM na rok 2013.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego
  i finansowego za rok 2012.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie uchwał w sprawach:

a. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012;

b. absolutorium dla władz SPAM za rok 2012;

c. plan pracy i budżet na rok 2013;

d. składka członkowska SPAM na rok 2013;

e. wnioski z dyskusji przedstawione przez komisję uchwał i wniosków.

Ryszard Kruk zaproponował na przewodniczącego zebrania Krzysztofa Trelę, a sekretarza Małgorzatę Wołek. Krzysztof Trela i Małgorzata Wołek wyrazili zgodę na objęcie funkcji przewodniczącego i sekretarza. W związku z powyższym dalszą cześć zebrania prowadził przewodniczący, który stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności w zebraniu uczestniczy 26 członków SPAM oraz przedłożono 7 ważnych upoważnień, do glosowania w imieniu nieobecnego członka SPAM, zgodnych z wymogami statutu, stąd też liczba osób uprawnionych do głosowań wynosi 33 osoby. Zgodnie z informacją zarządu SPAM liczy aktualnie 53 członków, czyli w zebraniu uczestniczy 62% członków SPAM.

Następnie przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie ("za" 33 osoby). Przewodniczący poprosił o wskazanie osób do komisji uchwał i wniosków. Zgłoszono Andrzeja Gancarza i Monikę Fabisiak, kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji uchwał i wniosków a zebranie zatwierdziło te kandydatury. Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania SPAM za rok 2012 Ryszarda Kruka.

Prezes SPAM poinformował zebranych, że sprawozdanie zostało dołączone do zaproszenia na walne zebranie sprawozdawcze, przedstawił prezentację multimedialną uwzględniającą główne inicjatywy SPAM zrealizowane w roku 2012 - załącznik do protokołu, podziękował całemu zespołowi za pracę na rzecz Stowarzyszenia .

Następnie przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Agatę Szymańską i przedstawienie sprawozdania finansowego SPAM za rok 2012.

Agata Szymańska przedstawiła bilans i rachunek wyników SPAM i poinformowała, że na koniec roku 2012 fundusze własne SPAM wynosiły 38.286,62 zł. Poinformowała, że nadwyżka budżetowa zostanie przekazana na cele statutowe SPAM na rok 2013. Zauważyła, że znaczne kwoty wydatkowane są na opłaty i koszty bankowe, w związku z powyższym podjęto negocjacje z bankiem w sprawie korzystniejszych warunków prowadzenia kont.

Ryszard Kruk podziękował za pomoc w opracowaniu bilansu wraz z wymaganymi załącznikami Barbarze Kucy.

Przewodniczący podziękował za przedstawione sprawozdania i poprosił Prezesa o przedstawienie planu pracy i budżetu SPAM na rok 2013.

Prezes SPAM poinformował, że projekt planu pracy na rok 2013 został dołączony do dokumentów przesłanych na walne zebranie. Na szczególną uwagę zasługuje 10 punktów tj.:

 1. 725. rocznica I znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna,
 2. XV-lecie programu stypendialnego,
 3. X-lecie współpracy ze Stowarzyszeniem Amos w Starej Lubowli,
 4. Wystawa i koncert w wili Patria na inaugurację Festiwalu J. Kiepury ,
 5. IV Forum Prasy Sądeckiej i VI edycja Nagrody Szczęsnego Morawskiego,
 6. Wydanie XXIII rocznika "Almanachu Muszyny" i zorganizowanie XXIII spotkania Przyjaciół AM,
 7. Klaster "Dolina Popradu" jako projekt dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych z EU, możliwy do realizacji w wypadku zaangażowania się niego także władz samorządowych Muszyny.
 8. Konferencja "Lekarze na rzecz promocji regionu",
 9. II Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy "Pętla Popradu"
 10. "Twarze Beskidu" - XI edycja konkursu fotograficznego.

Ponadto poinformował zebranych, że wzorem lat ubiegłych zorganizowano VIII Koncert Noworoczny Stypendystów AM we współpracy z MGOK, spotkanie noworoczne SPAM oraz że członkowie SPAM w dniu 8 stycznia 2013 wzięli udział w spotkaniu "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny" w Krakowie i wernisażu wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą". Przedstawił założenia budżetowe na rok 2013. Budżet SAPM przewiduje koszty w wysokości 82 250 zł, w tym środki własne w wysokości 46.750 zł oraz dotacje w wysokości 35 500 zł. Poinformował, że wydatki administracyjne będą sfinansowane ze składek członkowskich oraz odsetek od lokat bankowych, natomiast wnioski o granty i dotacje będą składane do: Starostwa Nowosądeckiego, Burmistrza Muszyny, Fundacji Batorego, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Spółdzielni Muszynianka. Poinformował, że nadwyżka budżetowa z 2012 r. w całości przeznaczona zostanie na cele statutowe SPAM. Zaproponował utrzymanie dotychczasowej wysokości składki członkowskiej w wysokości tj. 25 zł rocznie.

Przewodniczący podziękował za przedstawienie planu i założeń budżetowych na rok 2013 i kontynuując posiedzenie w oparciu o zatwierdzony porządek obrad porosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Matuzika, celem przedstawienia opinii komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012.

Włodzimierz Matuzik poinformował, że Komisja Rewizyjna w składzie: Włodzimierz Matusik - przewodniczący, Piotr Rutka - wiceprzewodniczący, Maciej Śliwa, Juliusz Jarończyk, Bartłomiej Bujarski przeprowadziła w dniu 2 marca 2013 r. kontrolę działalności SPAM w zakresie zagadnień merytorycznych i finansowych. Kontroli poddano dokumentację pracy Zarządu SPAM, dokumentację działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz dokumentację księgową. Przedłożona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. Ponadto Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, a wydatki celowe i zgodne z działalnością statutową. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu SPAM i realizację planu działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Przewodniczący Komisji przedłożył pisemne sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu SPAM za rok 2012.- załącznik.

Przewodniczący podziękował za przygotowanie sprawozdania i jego przedstawienie. Następnie otworzył dyskusję.

Jerzy Majka, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej, podziękował za zaproszenie i przekazał na ręce Ryszarda Kruka publikację "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2013-2020" opracowaną przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, stwierdzając, iż pojawiają się w niej obszary kluczowe, również dla działalności SPAM, m.in. wspólna promocja oferty turystyczno-rekreacyjnej i uzdrowiskowej prowadzona przez samorząd lokalny i zainteresowany podmiot.

Ponadto zauważył, iż z okazji 725. rocznicy I wzmianki nazwy Muszyna istnieje możliwość zorganizowania uroczystej sesji i podjęcia stosownej uchwały.

Agata Szymańska zgłosiła uwagę dotyczącą zasad przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. W wyniku dyskusji rozważano m.in. czy trafia do właściwych osób, czy właściwie zdefiniowano wnioskodawców. Zauważono słabą aktywności społeczną stypendystów na rzecz SPAM. W dyskusji pojawił się pomysł stypendium dla "grupy badawczej", ale ostatecznie zdefiniowano go, jako nagrodę, a nie stypendium. Prezesa SPAM zobowiązał się w imieniu Zarządu zorganizowania w otwartego posiedzenia zarządu SPAM, dotyczącego uszczegółowienia kryteriów przyznawania stypendiów na rok szkolny 2013/2014. Ponadto Prezes zaproponował zorganizowanie jubileuszu dla Adama Ziemianina. O szczegółach przedsięwzięcia prowadzone będą rozmowy z MGOK, którego dyrektor Izabela Bajorek zadeklarowała gotowość współpracy.

Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012
  i przedstawił proponowaną treść uchwały 1/2013. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 33);
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom zarządu, przedstawił proponowaną treść uchwały nr 2/2013. W wyniku głosowania: członkowie zarządu SPAM: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska i Izabela Cywa uzyskali absolutorium głosami: 32 za, przy 1 głosie wstrzymującym się (członkowie zarządu wstrzymali się od głosu, przy dotyczącym ich personalnie głosowaniu);
 3. zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2013, przedstawił projekt uchwały 3/2013 i została ona przyjęta jednogłośnie (za 33);
 4. zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej - 25 zł/rocznie, przedstawił projekt uchwały 4/2013 i uchwała została przyjęta jednogłośnie (33 za);

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zebranie SPAM przyjęło uchwały w ww. sprawach. Następnie poprosił o przedstawienie wniosków z dyskusji.

W imieniu komisji głos zabrał Andrzej Gancarz przedstawiając wnioski dotyczące :

 1. zorganizowania majowego spotkania poświęconego uaktualnieniu zasad przyznawania stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny,
 2. podjęcia współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury celem zorganizowania jubileuszu A. Ziemianina,
 3. wystąpienia do władz samorządowych w sprawie utworzenia Klastra Dolina Popradu.

Wnioski przyjęto jednogłośnie.

Wolne wnioski.

Małgorzata Wołek poinformowała o znakomitej frekwencji na wystawie pocztówek zorganizowanej przez SPAM w roku 2012 w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Ryszard Kruk podziękował Małgorzacie Wołek za zaproszenie i serdeczne przyjęcie członków SPAM na wernisażu wystawy w Krośnie.

Prezes SPAM podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia Amos ze Starej Lubowli za zaproszenie na jubileusz 10-lenia, który odbędzie się w Starej Lubowli w grudniu 2013 roku.

Przewodniczący zakończył zebranie, dziękując wszystkim za przybycie.
Sekretarz - Małgorzata Wołek Przewodniczący - Krzysztof Trela


Protokół 37/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego (obiegiem) w dniu 15 lutego 2013 roku
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska

Przebieg i ustalenia:
Zatwierdzono projekty dokumentów do przedłożenia walnemu zebraniu SPAM w dniu 2 marca 2013 roku: rachunek wyników i bilans SPAM za rok 2012 oraz budżet SPAM na rok 2013.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 1 marca 2013 roku.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 36/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 19 stycznia 2013 roku u Kasi
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk

Przebieg i ustalenia:

 1. Postanowiono zwołać na 2 marca 2013 roku o godzinie 15 walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zebranie odbędzie się w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.
 2. Przedyskutowano i przyjęto projekty dokumentów: Sprawozdanie SPAM za rok 2012 oraz Plan Pracy SPAM na rok 2013, które zostaną przedstawione walnemu zebraniu.
 3. Przyjęto w skład Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny Elżbietę Walewską i Jana Walewskiego.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 1 marca 2013 roku w Bibliotece Publicznej w Muszynie.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 35/2013 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 5 stycznia 2013 roku u Kasi
Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Przebieg i ustalenia:

 1. Z radością zarząd SPAM odnotował fakt otrzymania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 2. Omówiono przygotowania do koncertu noworocznego w Muszynie w dniu 6 stycznia 2013 roku oraz spotkania w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie na temat "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny" połączonego otwarciem wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynica", które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013 roku.
 3. Postanowiono przyznać jednomiesięczne stypendium w wysokości 500 złotych Agnieszce Zahaczewskiej studentce II roku Akademii Muzycznej w Krakowie, byłej stypendystce Almanachu Muszyny zakwalifikowanej do programu Polskiego Instytutu Fryderyka Chopina dla utalentowanych młodych pianistów.
 4. Ustalono termin walnego zebrania sprawozdawczego SPAM na dzień 2 marca (sobota) 2013 roku.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w dniu 19 stycznia 2013 roku u Kasi i będzie poświęcone sprawozdaniu z działalności SPAM w roku 2012 i planom na rok 2013 .

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes

 

| strona główna |