Protokoły z posiedzeń
rok 2015

Protokół 71/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 19 grudnia 2015 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska.

Ustalenia:

 1. Przedyskutowano podział zadań przy organizacji spotkania noworocznego, które odbędzie się 1 stycznia 2016 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego. "Wesołe Harmonijki" potwierdziły udział, a Stowarzyszenie AMOS zadeklarowało pokrycie kosztów ich dojazdu ze Starej Lubowli. Agata przygotuje upominki dla zespołu.
 2. Katarzyna podejmie starania o aktywację strony www.dolinapopradu.net
 3. Ryszard poinformował o przygotowaniach do Forum Rowerowego Doliny Popradu planowanego na 4 marca 2016 roku. W dniu 6 stycznia odbędzie się spotkanie zespołu przygotowującego Forum. Ryszard wspólnie z Krzysztofem Trelą skontaktują się z Janem Golbą, burmistrzem Muszyny, w sprawie patronatu nad Forum.
 4. Ryszard poinformował, że zmuszeni jesteśmy zapłacić firmie Opensolution opłatę za niepokazanie jej linku przy korzystaniu z oprogramowania na stronie www.sadeczanie.net
 5. Ryszard przygotuje projekt sprawozdania merytorycznego, zaś Agata finansowego, za rok 2015, celem przedstawienia na walnym zebraniu w dniu 5 marca 2016 roku.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w styczniu 2016 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 70/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 27 listopada 2015 roku obiegiem.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska, Gabriel Kurczewski.

Postanowiono zorganizować w dniu 4 marca 2016 roku "Forum Rowerowe Doliny Popradu" - sprawą zajmą się Ryszard i członkini SPAM Renata Kopacz.
Wyrażono zgodę - na wniosek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego - na nadanie ogólnopolskiego charakteru konkursowi fotograficznemu "Detal architektoniczny".
Ryszard i Agata przygotowali sprawozdanie z realizacji grantu z programu "Mecenat Małopolski", przyznanego na tłumaczenie tekstu "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny 1991-2015" na języki: angielski, niemiecki, słowacki, węgierski oraz francuski. Dokumenty są umieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w styczniu 2016 roku.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 69/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 30 października 2015 roku w Dworze Starostów w Muszynie

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Agata Szymańska oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk oraz Krzysztof Trela.

 1. Przedyskutowano niezbędne aktualizacje na stronach www.almanachmuszyny.pl (Bożena, Ryszard) www.dolinapopradu.net (Katarzyna, Renata) oraz www.rajd-rowerowy-muszyna.pl (Krzysztof).
 2. Agata poinformowała o stanie kont SPAM oraz o podpisaniu umów z Fundacją Batorego oraz Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie dofinansowania Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 3. Bożena poinformowała, że cała trójka naszych kandydatów otrzymała stypendia "pomostowe" na rok akademicki 2015/2016.
 4. Ryszard potwierdził, że zakończone zostały tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, francuski, słowacki i węgierski opracowania "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny 1991-2015", dofinansowane w ramach programu Mecenat Małopolski. Tekst zostanie zamieszczony na stronach internetowych SPAM.
 5. Bożena poinformowała o stanie prac nad bibliografią "Almanachu Muszyny 1991-2015", przygotowywaną we współpracy z Łucją Bukowską. Tekst oraz notki o autorach zostaną zamieszczone w specjalnej edycji "Almanach Muszyny 2016".
 6. Omówiono przygotowania do Noworocznego Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w dniu 1 stycznia 2016 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego.
 7. Ryszard przygotuje kolejne wydanie Posłańca SPAM z informacją o walnym zebraniu SPAM w dniu 5 marca 2016 roku.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się pod koniec listopada.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 68/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 26 września 2015 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako gość Bożena Mściwujewska-Kruk.

Przebieg i ustalenia

 1. Agata poinformowała o podpisaniu umów stypendialnych w dniu 5 września 2015 roku. Bożena przedstawiła działania dotyczące stypendiów pomostowych dla naszych kandydatów i problemy z tym związane oraz poinformowała o kolejnym sportowym sukcesie naszej stypendystki Agnieszki Skalniak. Podjęto decyzję w sprawie ewentualnego przyznania stypendium dla Maćka Gościńskiego w kwocie 250 złotych miesięcznie. Renata i Agata podpiszą nowe zlecenia dla banku w sprawie przesyłania stypendiów na konta stypendystów. Ryszard poinformował, że wspólnie z Agatą podpisali umowę z Fundacją Batorego o dofinansowaniu naszego programu stypendialnego kwotą 8.000 złotych.
 2. Bożena poinformowała o przygotowaniach do wydania "Almanachu Muszyny" 2016, który będzie zawierał bibliografię roczników z lat 1991-2015, a także o napływaniu kolejnych tekstów, które w porozumieniu z ich autorami zostaną w roku 2017 wykorzystane w elektronicznej formule "Almanachu Muszyny". Przy przygotowaniach nowej bibliografii Bożena współpracuje z Łucją Bukowską.
 3. Zgodnie z tradycją postanowiono zorganizować noworoczne spotkanie członków i sympatyków SPAM w dniu 1 stycznia 2016 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Organizacją spotkania i występem zespołu dziecięcego zajmą się Renata, Kasia i Agata.
 4. Postanowiono kontynuować przygotowania do organizacji jubileuszowego V Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu, który odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2016 roku. Krzysztof uaktualni informacje na stronie rajdu www.rajd-rowerowy-muszyna.pl
 5. Ryszard poinformował o stanie tłumaczeń tekstu "Almanach Muszyny 1991-2015 dla Małej Ojczyzny". Gotowe są tłumaczenia na języki angielski i niemiecki, natomiast w trakcie prac jest przygotowana przez Gabriela skrócona wersja tłumaczeń na języki słowacki, węgierski oraz francuski. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach grantu Mecenat Małopolski.
 6. Wszyscy zobowiązali się do przeglądu strony www.almanachmuszyny.pl pod kątem jej koniecznej aktualizacji. Na kolejnym spotkaniu zajmiemy się sprawą strony www.dolinapopradu.net
 7. Postanowiono zorganizować walne zebranie sprawozdawcze SPAM w dniu 5 marca (sobota) 2016 roku o godzinie 15 w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Zgodnie z tradycją o godzinie 9 narciarze spotkają się pod wyciągiem w Szczawniku, zaś o godzinie 18 odbędzie się w Willi Trela wspólna kolacja.

 

Następne spotkanie zarządu odbędzie się na przełomie października i listopada.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 67/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

 1. Podsumowano przebieg IV Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu.
 2. Omówiono przygotowania do podpisania umów stypendialnych w dniu 5 września 2015 roku.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się we wrześniu.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 66/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 25 lipca 2015 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Gabriel Kurczewski oraz jako goście: Barbara Kuca (członkini Komitetu Stypendialnego), Bożena Mściwujewska-Kruk, Elżbieta Walewska (członkini komitetu stypendialnego), Krzysztof Trela oraz Jan Walewski.

 1. Podsumowano przebieg XXV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, które odbyło się w dniu 4 lipca 2015 roku oraz imprez towarzyszących.
 2. Zatwierdzono protokoły komitetów stypendialnych i przyznano stypendia na rok szkolny/akademicki 2015/2016. Ela i Basia, jako członkinie komitetów stypendialnych, podkreśliły wysoki poziom stypendystów oraz że dobrym pomysłem było ustalenie zestawu pytań dla kandydatów.
 3. Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w dniu 5 września o godzinie 12 w "Willi Wanda". Agata poinformowała, że stan konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny pozwala na realizację stypendiów zgodnie z planem.
 4. Po dyskusji zatwierdzano komunikat w sprawie programu stypendialnego na rok szkolny/akademicki 2016/2017.
 5. Ustalono, że na otwarciu roku szkolnego w Liceum w Muszynie SPAM będą reprezentowały Renata i Bożena, które poinformują o przyznanych stypendiach oraz programie stypendialnym na kolejny rok szkolny/akademicki 2016/2017.
 6. Dokonano podziału zadań w sprawie przygotowania opracowania "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny 1991-2015", które przetłumaczone będzie na języki: angielski, niemiecki oraz w skrócie na języki węgierski i słowacki. Zadanie jest realizowane w ramach grantu z programu "Mecenat Małopolski"
 7. Gabriel poinformował o historycznej konferencji organizowanej Warszawie, w ramach której przedstawi referat na temat tradycji szlaku winnego Tokaj - Muszyna.
 8. Krzysztof omówił przygotowania do IV Kameralnego Polsko-Słowackiego Rajdu Rowerowego Pętla Popradu, jaki odbędzie się w dniu 15 sierpnia. Start o godzinie 10 z Grzybka na Zapopradziu.
 9. Zarząd - na wniosek Ryszarda i Agaty - podziękował Basi za pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego SPAM za rok 2014 jako organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 10. Ryszard poinformował, że sąd zarejestrował w KRS zmiany w składzie zarządu i komisji rewizyjnej SPAM, uchwalone na walnym zebraniu SPAM.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 65/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 5 czerwca 2015 roku w Willi Wanda.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako gość Barbara Kuca (członek Komitetu Stypendialnego).

1. Przedyskutowano kwestie dotyczące stypendiów jakie mają być przyznane na rok szkolny/akademicki 2015/2016

2. Ustalono pięć zagadnień, o które w będą pytani kandydaci do stypendiów, w trakcie rozmów z Komitetem Stypendialnym:

A. Plany dotyczące dalszej nauki i pracy zawodowej
B. Szczególne osiągnięcia w nauce i działalności społecznej
C. Cele na jakie ma zamiar wykorzystać stypendysta przyznane mu środki finansowe
D. Uwagi dotyczące kierunków rozwoju Muszyny
E. Omówienie jednego z artykułów opublikowanych w "Almanachu Muszyny".

3. Agata poinformowała, że stan konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny pozwala na realizację stypendiów zgodnie z planem.

4. Ustalono, że na zakończeniu roku szkolnego w Liceum w Muszynie SPAM będą reprezentowały Renata i Agata.

5. Ryszard poinformował o wznowieniu w firmie ubezpieczeniowej Ergo Hestia na kolejny rok polisy OC dla SPAM.

6. Włodek Matuzik będzie reprezentował SPAM na walnym zebraniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie w dniu 15 czerwca.

7. Gabriel poinformował, że 22 czerwca o godz. 17-tej w kamienicy Fukierowskiej w Warszawie wygłosi odczyt "Najstarsze wina Fukierów" na spotkaniu Klubu Historii i Kultury Wina, działającego przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Będzie on poświęcony m.in. kontaktom handlowym Fukierów ze starostwem spiskim.

8. Omówiono przygotowania do XXV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2015 roku.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w pierwszych dniach lipca 2015 roku.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 64/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 1 maja 2015 roku w Lodziarni Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako goście Bożena Mściwujewska-Kruk i Krzysztof Trela.

Na wstępie Ryszard poinformował o złożeniu wniosku do KRS w sprawie rejestracji zmian w składzie władz SPAM uchwalonych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym SPAM.

Omawiane zagadnienia:

 1. Bożena przedstawiła protokół jury konkursu poetyckiego dedykowanego Jerzemu Harasymowiczowi, na który napłynęły 22 zestawy prace z różnych miast Polski. Jury obradowało w składzie: Adam Ziemianin, Witold Kaliński oraz Monika Fabisiak. Zarząd SPAM potwierdził decyzję jury w sprawie nagród finansowych dla autorów najlepszych prac. Protokół zostanie zawieszony na naszej stronie.
 2. Agata poinformowała, że na koncie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny znajduje się aktualnie 36.000 złotych, ponadto otrzymaliśmy promesę grantu z Fundacji Batorego w wysokości 10.000 złotych. Postanowiono ogłosić nabór stypendystów na rok szkolny/akademicki 2015/2016, zgodnie z planami ogłoszonymi w dniu 1 września 2014 roku.
 3. Bożena przedstawiła stan prac nad XXV jubileuszowym rocznikiem "Almanach Muszyny 2015". Poinformowała o tematyce zgłoszonych już i zapowiedzianych tekstów.
 4. Omówiono przygotowania do XXV Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz imprez towarzyszących.
 5. Renata i Katarzyna przedstawiły opinie dotyczące planowanego spotkania ze środowiskiem lekarskim na temat promocji regionu. Po dyskusji postanowiono odłożyć na termin późniejszy realizację tego przedsięwzięcia.
 6. Ryszard poinformował o otrzymaniu przez SPAM grantu w wysokości 5.000 złotych z programu Mecenat Małopolski na tłumaczenie tekstów dotyczących "Almanachu Muszyny" i SPAM na języki angielski i niemiecki. Gabriel przygotuje krótki tekst który zostanie przełożony na język węgierski.
 7. Gabriel omówił dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kontaktów kulturalnych i turystycznych, w tym reaktywację szlaku winnego - region Tokaj na Węgrzech, Stara Lubowla na Słowacji i Muszyna. Z okazji przypadającej w tych dniach 250. rocznicy udokumentowanego transportu przez Muszynę beczek wina dla króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego z miejscowości Mad w regionie Tokaj spotkanie zarządu zakończono wzniesieniem toastu winem z tego miasta rocznik 2013.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w pierwszych dniach czerwca.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 63/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego (obiegiem) w dniu 24 marca 2015 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zarząd upoważnił Ryszarda i Agatę do złożenia w Urzędzie Skarbowym dokumentów finansowych SPAM za rok 2014, zatwierdzonych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 7 marca 2015 roku.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) odbytego w dniu 07.03.2015 w Muzeum Państwa Muszyńskiego.

Prezes SPAM Ryszard Kruk otworzył zebranie i powitał gości, w tym Jerzego Majkę, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Marka Sosenko, znawcę sztuki i kolekcjonera. Następnie Ryszard zaproponował na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na sekretarza Dorotę Gancarz. W głosowaniu zebrani potwierdzili zgodę na tą propozycję. Krzysztof i Dorota przejęli prowadzenie dalszej części obrad. Krzysztof stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd informuje, że SPAM liczy aktualnie 56 członków. Ilość obecnych według listy 24, 1 osoba spóźniona plus ilość złożonych zgodnie ze statutem SPAM pisemnych upoważnień do głosowania 15. Razem = 39. Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu, a dokumenty przed Walnym zebraniem zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl

Minutą ciszy uczczono zasłużonych członków i sympatyków stowarzyszenia: Małgorzatę Przyboś, Bartłomieja Bujarskiego i Wita Kmietowicza.

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad:

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie SPAM za rok 2014.
 4. Sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2014.
 5. Opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2014.
 6. Plan pracy i budżet SPAM na rok 2015.
 7. Dyskusja.
 8. Głosowanie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, bilansu i rachunków finansowych SPAM, udzielenia absolutorium zarządowi za rok 2014, udzielenia absolutorium komisji rewizyjnej za rok 2014, zatwierdzenia planu pracy i budżetu SPAM na rok 2015, zatwierdzenia składki członkowskiej, wyboru władz SPAM, wyboru komisji rewizyjnej, zatwierdzenia wniosków z dyskusji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad. Zebrani w głosowaniu jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Następnie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Mirosława Hadała, Katarzyna Kowacz-Przybylska. Za przyjęciem kandydatur głosowały 23 osoby. Dokonano wyboru członków Komisji skrutacyjnej - Anna Iwanicka, Piotr Kaniewski otrzymali 23 głosy za przyjęciem kandydatur. W kolejnym punkcie Ryszard przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz projekt planu pracy i budżetu na rok 2015 ( w załączeniu). Na walnym zebraniu SPAM pojawiła się delegacja aktualnych stypendystów, którzy wręczyli Prezesowi R. Krukowi i Jego Zastępcy R. Treli obraz autorstwa Justyny Hnatiuk. Następnie Włodzimierz Matuzik przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z badania działalności merytorycznej oraz finansowej SPAM za rok 2014 (w załączeniu). Opinia była pozytywna.

Po dyskusji, w której zabrali głos: Bożena Mściwujewska - Kruk zwróciła się z prośbą o dostarczanie artykułów do kolejnego rocznika Almanachu Muszyny. Omówiła kilka artykułów, na które warto zwrócić uwagę, m. in. o muszyńskich Żydach, którzy zginęli w obozie w Auschwitz, o dziejach konfederatów barskich, "O Gersonie", "O Janie Buszku", wspomnieniach o M. Przyboś i W. Kmietowiczu. Tu dołączył Ryszard przywołując artykuł o dokumentach archiwalnych.
Krzysztof Trela - zaprosił na IV rajd rowerowy. Ryszard Kruk- wspomniał o VIII edycji Nagrody Szczęsnego Morawskiego.
Juliusz Jarończyk - zaprosił do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "W Dolinie Popradu"; wskazał regulamin konkursu.
Ryszard Kruk - wyraził inicjatywę ufundowania nagrody dla organizatora XX jubileuszowego Turnieju Tenisowego [Andrzeja Koszuckiego].
Mirosława Hadała i Izabela Cywa wyraziły opinię o konieczności kontynuowania i fundowania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, gdyż dotychczasowa działalność SPAM w tym zakresie przynosi widoczne i pozytywne efekty.
Bożena Mściwujewska - Kruk dla potwierdzenia tych wniosków przytoczyła przykład wybitnej pianistki A. Zachaczewskiej, która była stypendystką Almanachu.
Piotr Kaniewski przedstawił nowe plany i zamierzenia Federacji "Popradzka Spina"; opracowanie miejsc noclegowych w Dolinie Popradu, opracowanie projektu systemu rezerwacji linii lotniczych, wsparcie lokalnych przedsiębiorców w zakresie turystyki (centrum informatyczne).
Gabriel Kurczewski kontynuował temat szlaku winnego- poszukiwanie partnerów słowackich i węgierskich; rok 2015 ma być poświęcony badaniu zainteresowania kupowaniem win; pomysł "reaktywowania" komory celnej Węgry- Słowacja- Polska.
Andrzej Gancarz wspomniał o możliwościach pozyskania środków finansowych na w/w cel poprzez program współfinansowany przez Ministerstwo Finansów. Program "Dziedzictwo Kulturowe". Inna możliwość pozyskania finansów poprzez; program transgraniczny Polska- Słowacja, mikroprojekty (konieczność poszerzenia partnerstwa o Węgry).
Jan Walewski i Renata Trela zabrali głos w sprawie udziału lekarzy w promocji regionu. W czerwcu 2015r. odbędzie się spotkanie połączone z dyskusją nad rolą lecznictwa uzdrowiskowego. Apel o społeczne zaangażowanie grupy zawodowej lekarzy.
Krzysztof Waszniewski zapoznał zebranych z możliwościami informatyzacji i monitorowania regionu.
Ryszard Kruk przedstawił kalendarium na cały rok.
Głos w dyskusji zabrali zaproszeni goście. Jerzy Majka zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi samorządu dotyczącymi szlaku winnego; rewitalizacją piwnic pod rynkiem muszyńskim (odbywa się konkurs na projekt tej rewitalizacji; rozpoczną się prace archeologiczne); zagospodarowania dworku starostów.
Marek Sosenko wyraził krytyczną opinię na temat infrastruktury Krynicy Zdrój (mieszanina urbanistyczna); opowiedział o swoich spostrzeżeniach dotyczących sztuki dekoracyjnej i malarstwa (m.in. twórczość Jana Bukowskiego) w Nowym Domu Zdrojowym, które jego zdaniem są niewłaściwie eksponowane i opisane, czy też zinwentaryzowane.
Jerzy Majka pozwolił sobie na podobną dygresję. Z czego wypłynął wniosek o większy szacunek i dbałość o dorobek kulturalny i dziedzictwo naszego regionu.

Przystąpiono do głosowania uchwał:

Uchwała 1/2015 Walne zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2014. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 2/2015 Walnego zebrania w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami o wartości 37.634,60 zł. Kwota ta w całości przeznaczona zostaje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i Uchwałą jego Zarządu na działalność statutową, Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 3/2015 Walne Zebranie udziela jednogłośnie zarządowi SPAM absolutorium za rok 2014. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 4/2015 Walne Zebranie udziela jednogłośnie absolutorium komisji rewizyjnej za rok 2014. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 5/2015 Walne Zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2015. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 6/2015 Walne Zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2015 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 7/2015 W tajnym głosowaniu wybrano władze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny na kolejną kadencję, czyli na lata 2015-2019 w składzie: Prezes SPAM - Na funkcję prezesa zgłoszony został Ryszard Kruk, otrzymał: Głosy za 39, głosy przeciw 0. Walne zebranie stwierdza, że prezesem wybrany został Ryszard Kruk.

Członkowie Zarządu SPAM - na członków zarządu zgłoszone zostały następujące kandydatury: Renata Trela - głosy za 39, głosy przeciw 0. Agata Szymańska - głosy za 39, głosy przeciw 0. Katarzyna Kucia-Gancarczyk - głosy za 39, głosy przeciw 0. Gabriel Kurczewski - głosy za 39, głosy przeciw 0. Walne zebranie stwierdza, że członkami zarządu SPAM zostali wyżej wymienieni. Zarząd ukonstytuował się: Renata Trela - wiceprezes, Agata Szymańska - skarbnik, Katarzyna Kucia-Garncarczyk - sekretarz, Gabriel Kurczewski - członek, odpowiedzialny za kontakty ze Słowacją i Węgrami.

Członkowie Komisji Rewizyjnej SPAM - na członków zgłoszone zostały następujące kandydatury: Włodzimierz Matuzik - głosy za 39, głosy przeciw 0. Juliusz Jarończyk - głosy za 39, głosy przeciw 0. Piotr Rutka - głosy za 39, głosy przeciw 0. Andrzej Gancarz - głosy za 39, głosy przeciw 0. Katarzyna Kowacz-Przybylska - głosy za 39, głosy przeciw 0. Walne zebranie stwierdza, że członkami Komisji Rewizyjnej SPAM zostali wyżej wymienieni. Komisja ukonstytuowała się: przewodniczący Włodzimierz Matuzik, wiceprzewodniczący Piotr Rutka, pozostali członkowie.

Uchwała 8/2015 Walne Zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu Pracy SPAM na rok 2015. Wnioski: Nawiązanie współpracy ze Słowacją i Węgrami dotyczącą szlaku winnego. Podjąć starania o większy szacunek dla dorobku kulturalnego naszego regionu. Głosy za 39, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wolne wnioski R. Kruk wyraził podziękowania dla Izabeli Cywy za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz SPAM i złożył życzenia dobrej pracy na misji w Afryce. A. Szymańska poprosiła o odpisy 1% podatku na rzecz Almanachu. B. Mściwujewska -Kruk poprosiła M. Sosenko o napisanie artykułu do Almanachu na temat polichromii w Nowym Domu Zdrojowym w Krynicy, które mocno zostały zaniedbane.

Zamknięcie zebrania. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka zebranie. Krzysztof Trela, przewodniczący, Dorota Gancarz, sekretarz


Protokół 62/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 12 lutego 2015 roku w pensjonacie "Muszyna".

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Zatwierdzono projekty dokumentów: bilans, rachunek wyników, sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 i plan pracy na rok 2015, jakie zostaną przedłożone na walnym zebraniu sprawozdawczowyborczym SPAM, które odbędzie się w dniu 7 marca 2015 roku. Zarząd składa podziękowania Agacie, skarbnikowi SPAM i Basi Kucy, członkini SPAM, za przygotowanie dokumentów finansowych.

SPAM wspólnie z partnerami ze Starej Lubowli oraz Tallya na Węgrzech (region Tokaj) złoży wniosek o grant do Funduszu Wyszehradzkiego na program dotyczący rewitalizacji tego szlaku winnego. Ustalono, że okrągły stół na temat "Co lekarze mogą zrobić na rzecz promocji Krynicy, Muszyny i Żegiestowa" zostanie zorganizowany w dniu 5 czerwca 2015 roku w Muzeum Państwa Muszyńskiego. Spotkanie przygotują Renia i Kasia.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 6 marca w przeddzień walnego zebrania.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 61/2015 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego (obiegiem) w dniu 30 stycznia2015 roku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk. Zatwierdzono decyzję jury konkursu:

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny i redakcja "Almanachu Muszyny" ogłosiły konkurs "Muszyńskie ślady w twórczości Jerzego Harasymowicza". Celem konkursu organizowanego z okazji 15. rocznicy śmierci poety, który rozsławił Muszynę jako krainę łagodności, było zaznajomienie uczniów z twórczością i biografią Jerzego Harasymowicza oraz zachęcenie do samodzielnej interpretacji jego poezji, poprzez wykonanie prezentacji w aplikacji PowerPoint. Organizatorzy otrzymali prace uczniów LO w Muszynie - Filipa Lelonka oraz Justyny Nieć, które oceniło jury: Barbara Bałuc, Monika Fabisiak, Renata Kopacz i Bożena Mściwujewska-Kruk. Członkinie jury przyjęły z uznaniem podjęcie zadania, wskazały błędy językowe oraz merytoryczne. Jury przyznało nagrody/stypendia: Filip Lelonek - stypendium dwumiesięczne po 250 zł miesięcznie. Justyna Nieć - stypendium dwumiesięczne po 150 zł miesięcznie, wypłacane w lutym i marcu 2015 roku.

Następne spotkanie zarządu SPAM odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 roku i poświęcone będzie sprawie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SPAM, które odbędzie się w dniu 7 marca 2015 roku.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes

 

| strona główna |