Protokoły z posiedzeń
rok 2019

Protokół 102/2019 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 13 grudnia 2019 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

 1. Podjęto decyzję w sprawie organizacji walnego zebrania SPAM w dniu 2 maja 2020 oraz przedłożeniu w jego trakcie projektu uchwały o zakończeniu działalności SPAM z dniem 31 grudnia 2021.
 2. Omówiono zadania związane z: wydaniem Biblioteki Almanachu Muszyny 2019, styczniową wizytą Stowarzyszenia Winiarzy z Tarcal w Muszynie, wystawą „Z góry widać więcej – artyści Sądecczyzny na Ursynowie” , programem „Klasa z klasą 2020”, organizacją kameralnego spotkania noworocznego oraz przedstawiono stan kont SPAM.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 101/2019 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 27 września 2019 roku w Willi Wanda w Muszynie.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz Izabela Łabuś, Witold Kaliński, Krzysztof Trela.

Przedyskutowano następujące sprawy:

 1. Stypendia "Klasa z Klasą 2019/2020"
 2. Biblioteka "Almanachu Muszyny" 2019
 3. Wyprawa do Tokaju w ramach programu "Promujemy winny szlak Tokaj/Stara Lubowla/Muszyna"
 4. Ranking "Genialni Lokalni Globalni" im. Danuty Szaflarskiej
 5. Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego 2020
 6. Stan kasy SPAM
 7. Organizacja wystawy „Z góry widać więcej – artyści Sądecczyzny na Ursynowie”
 8. Varia, w tym noworoczne spotkanie SPAM

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w grudniu i będzie dedykowane planowi pracy na rok 2020.
Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 100/2019 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 6 lipca 2019 roku w Ogrodzie Wandy w Muszynie.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz liczni goście.

W trakcie setnego jubileuszowego spotkania zarządu SPAM podjęto uchwałę o kontynuacji programu „Klasa z klasą”. W roku szkolnym 2019/2020 klasa z Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, która wygra konkurs „Klasa z klasa” otrzyma stypendium w kwocie 3500 złotych z przeznaczeniem na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia- Garncarczyk


Protokół zebrania sprawozdawczo- wyborczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) odbytego w dniu 02.03.2019r. godz. 15.00 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego.

Prezes SPAM Ryszard Kruk otworzył zebranie i powitał gości, w tym Jerzego Celichowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Kulturalnego Winiarzy z Tarcal- Tokaj na Węgrzech. Następnie Ryszard zaproponował na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na sekretarza Dorotę Gancarz.

W głosowaniu zebrani potwierdzili zgodę na tą propozycję. Krzysztof i Dorota przejęli prowadzenie dalszej części obrad. Krzysztof stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd informuje, że SPAM liczy aktualnie 55 członków. Ilość obecnych według listy 18, plus ilość złożonych zgodnie ze statutem SPAM pisemnych upoważnień do głosowania 17. Razem = 35.

Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu, a dokumenty przed Walnym zebraniem zostały zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili zasłużonych członków i sympatyków stowarzyszenia, którzy „odeszli na wieczną wartę” w roku 2018 i 2019: Zbigniewa Bujarskiego, Tadeusza Petrowicza i Pawła Dulaka.

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad:

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków
 2. Wybór Komisji skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie SPAM za rok 2018
 4. Sprawozdanie finansowe SPAM za rok 2018
 5. Plan perspektywiczny pracy na lata 2019-2022
 6. Opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.
 7. Tajne głosownie absolutorium za rok 2018 oraz wybór prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej na lata 2019-2022.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem za rok 2018 i planem na lata 2019-2022, w tym wystąpienie Jerzego Celichowskiego z Tarcal- Tokaj.
 9. Głosowanie uchwał w sprawach:- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, bilansu i rachunków finansowych SPAM, przeznaczenia nadwyżki dochodów nad kosztami na działalność statutową, udzielenia absolutorium zarządowi za rok 2018, udzielenia absolutorium komisji rewizyjnej za rok 2018, zatwierdzenia planu pracy i budżetu SPAM na rok 2019, zatwierdzenia składki członkowskiej, wyboru władz SPAM, wyboru komisji rewizyjnej, zatwierdzenia wniosków z dyskusji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Zebrani w głosowaniu jednomyślnie przyjęli porządek obrad. Następnie dokonano jednogłośnego wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Katarzyna Kucia-Gancarczyk i Agata Szymańska oraz komisji skrutacyjnej - Barbara Kuca i Paweł Majewski.

W kolejnym punkcie Ryszard Kruk przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia, a Barbara Kuca sprawozdanie finansowe za rok 2018. Bożena Mściwujewska- Kruk opowiedziała o zawartości najbliższego wydania Biblioteki Almanachu Muszyna. Ryszard wyraził podziękowania dla wszystkich osób aktywnie działających na rzecz SPAM i nakreślił 4-letni projekt planu pracy i budżetu na lata 2019-2022.

Następnie Włodzimierz Matuzik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z badania działalności merytorycznej oraz finansowej SPAM za rok 2018 składając w konkluzji wniosek o udzielenie władzom SPAM absolutorium za rok 2018.

Po sprawozdaniach nastąpiły tajne głosowania nad udzieleniem absolutorium i wybory Prezesa i Zarządu SPAM oraz Komisji Rewizyjnej. Po czym pracę rozpoczęła Komisja skrutacyjna.

Następnie przystąpiono do dyskusji, w której zabrali głos: Bożena Mściwujewska -Kruk - omówiła zawartość Biblioteki Almanachu Muszyny 2019 na temat poezji i prozy związanej z Muszyną. Jerzy Celichowski- omówił spotkanie na Węgrzech delegacji z Muszyny. Patrycja Furca- przedstawiła aktualności związane z organizacją Rajdu Rowerowego, w tym uczestniczenie rodzin. Ryszard Kruk- wspomniał o kolejnej edycji Nagrody Szczęsnego Morawskiego. Andrzej Gancarz – omówił stan prac nad realizacją projektu tras rowerowych oraz rewitalizacji Rynku w Muszynie. Dorota Gancarz – przedstawiła koncepcję i plan obchodów rocznicy śmierci profesora Zbigniewa Bujarskiego; poprosiła o włączenie się osób zainteresowanych w organizację tego wydarzenia. Głos w dyskusji zabrali także zaproszeni goście. Andrzej Świderski zrelacjonował wizytę uczniów klasy I LO z Muszyny w Warszawie. Wycieczka ta była nagrodą za uzyskanie tytułu „Klasa z klasą”.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania nad absolutorium oraz wyborem władz SPAM i przystąpiono do głosowania uchwał:

Uchwała 1/2019 – Walne zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2018. Głosy za 35, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 2/2019 – Walne zebrania uchwala pokrycie strat odnotowanych w bilansie za rok 2018 z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich. Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 3/2019 – Walne Zebranie udziela jednogłośnie zarządowi SPAM absolutorium za rok 2018 (głosowano indywidualnie na poszczególne osoby). Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 4/2019 – Walne zebranie udziela jednogłośnie absolutorium komisji rewizyjnej za rok 2018 . (głosowano indywidualnie na poszczególne osoby) Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 5/2019 – Walne zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2019. Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 6/2019 – Walne zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2019 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie. Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. Uchwała 7/2019 - W tajnym głosowaniu wybrano władze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny na kolejną kadencję, czyli na lata 2019-2022 w składzie:

 • Prezes SPAM. Na funkcję prezesa zgłoszony został Ryszard Kruk , otrzymał głosy za 35, głosy przeciw 0. Walne zebranie stwierdza, że prezesem wybrany został Ryszard Kruk.
 • Członkowie Zarządu SPAM. Na członków zarządu zgłoszone zostały następujące kandydatury: Renata Trela - Głosy za 35, głosy przeciw 0. Agata Szymańska- Głosy za 35, głosy przeciw 0. Katarzyna Kucia – Gancarczyk - Głosy za 35, głosy przeciw 0. Gabriel Kurczewski- Głosy za 35, głosy przeciw 0. Walne zebranie stwierdza, że członkami zarządu SPAM zostali wyżej wymienieni.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej SPAM. Na członków KR zgłoszone zostały następujące kandydatury: Włodzimierz Matuzik - Głosy za 35, głosy przeciw 0. Juliusz Jarończyk - Głosy za 35, głosy przeciw 0. Piotr Rutka- Głosy za 35, głosy przeciw 0. Andrzej Gancarz- Głosy za 35, głosy przeciw 0. Katarzyna Kowacz-Przybylska- Głosy za 35, głosy przeciw 0 . Walne zebranie stwierdza, że członkami komisji rewizyjnej SPAM zostali wyżej wymienieni. Uchwała 8/2019 – Walne zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu Pracy SPAM na rok 2019. W tym włączenie się SPAM w organizację uroczystości rocznicowych związanych z dokonaniami śp. profesora Zbigniewa Bujarskiego. Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Uchwała 8/2019 – Walne zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu Pracy SPAM na rok 2019. W tym włączenie się SPAM w organizację uroczystości rocznicowych związanych z dokonaniami śp. profesora Zbigniewa Bujarskiego. Głosy za 35, głosy przeciw 0 , głosy wstrzymujące 0. Stwierdzam przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wolne wnioski – brak wypowiedzi. Zamknięcie zebrania. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka zebranie. Krzysztof Trela, przewodniczący, Dorota Gancarz, sekretarz


Protokół 99/2019 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 5 kwietnia2019 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako goście: Włodzimierz Matuzik, Izabela Łabuś, Barbara Kuca, Anna Matuzik, Piotr Rutka i Bożena Mściwujewska-Kruk.

Dziękujemy Basi Kucy za ogromne wsparcie w złożeniu na czas sprawozdań finansowych SPAM. Gratulujemy Kasi Garncarczyk zdobycia wielkiego uznania publiczności za wzorowe kierowanie ośrodkiem zdrowia w Muszynie w konkursie ogłoszonym przez portal Sądeczanin, zaś Antkowi Dietziusowi za zdobycie nagrody publiczności w rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej.

Zadania na miesiąc maj 2019

 • 2 maja, godzina 18 - jak w latach poprzednich z okazji Święta Flagi zapraszamy do "Ogrodu Wandy" na biało-czerwone spotkanie, zabierzcie dzieciaki i przyjaciół.
 • 10 maja, godzina 18 - koncert w Dworku Starostów w Muszynie dedykowany śp. profesorowi Zbigniewowi Bujarskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu komitetu stypendiów artystycznych "Almanachu Muszyny", wystąpią muzycy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz nasi stypendyści Joachim Drab i Karol Kieta, okolicznościowe słowo wygłosi Bożena - zapraszamy
 • 11 maja, godzina 10 - w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu prezentujemy nasze doświadczenia na konferencji muzealnej
 • 18 maja, godzina 10 - gościmy w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego pracowników naukowych konferencji "Gospodarka i Administracja Publiczna"
 • 19 maja, godzina 18 w Sokole w Starym Sączu - gala sumująca ranking Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, organizujemy wspólny wyjazd o godzinie 16.30 z Muszyny, kto chętny proszę o zgłaszanie się.
 • 24-26 maja - wyjazd do Warszawy "Klasy z klasą", która otrzymała nasze stypendium, kto z warszawiaków może potowarzyszyć w pobycie prosimy o sygnał.
 • 30 maja - na konferencji w Muszynie dedykowanej uzdrowiskom prezentujemy doświadczenia "Almanachu Muszyny" w zachowaniu pamięci o lokalnej uzdrowiskowej tradycji.

Nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Kulturalnego Winiarzy w Tarcal koło Tokaju zorganizowali nam nocleg w ramach naszej IV dorocznej, ale tym razem dwudniowej, wyprawy do Tokaju w dniach 28/29 września 2019. W programie zbieranie winogron na wino Przyjaciół Almanachu Muszyny. Przyjmujemy zgłoszenia.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia- Garncarczyk


Protokół 98/2019 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego gościnnie w dniu 19 stycznia 2019 roku w domu u Kasi w Powroźniku.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Agata Szymańska oraz gościnnie Barbara Kuca, Krzysztof Trela oraz Marek Garncarczyk.

Przedyskutowano perspektywiczny plan pracy SPAM na lata 1999-2020, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia na walnym zebraniu.

Ryszard poinformował o uruchomieniu rankingu „Genialni Lokalni Globalni” im. Danuty Szaflarskiej. Partnerami inicjatywy są Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu oraz „Dobry Tygodnik Sądecki”.

Postanowiono na kolejny rok podtrzymać członkostwo SPAM w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Gabriel Kurczewski w imieniu SPAM podejmie kontakty ze Stowarzyszeniem Klucz Muszyński w sprawie organizacji Festiwalu Win Tokajskich w Muszynie.

Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się przed walnym zabraniem, które odbędzie się w dniu 2 marca 2019 roku w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz

 


 

 

| strona główna |