Protokoły z posiedzeń
rok 2020

Protokół 107/2020 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 20 grudnia 2020 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

W racji ograniczeń wynikających z COVID-19 podjęto podane niżej decyzje w drodze dwustronnych rozmów bezpośrednich i konsultacji telefonicznych:

 1. Na dzień 27 marca 2021 roku zwołane zostanie doroczne walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół AImanachu Muszyny, na którym postawiony zostanie wniosek o zakończenie działalności Stowarzyszenia, w związku z wypełnieniem jego misji. Na funkcje likwidatorów zaproponowani zostaną Ryszard Kruk i Agata Szymańska. Pozostałe środki finansowe Stowarzyszenia przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydania "Biblioteki Almanachu Muszyny 2020/2021".
 2. W nawiązaniu do ustaleń z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego Muszynie i dyskusji na poprzednim posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia na konto Rady Rodziców przekazana zostanie kwota 3500 złotych, przewidziana na wycieczkę edukacyjną do Warszawy dla klasy, która wygrała w roku 2020 konkurs "Klasa z klasą". Wycieczka nie mogła zostać zrealizowana z racji ograniczeń wynikających z COVID-19. Planowana jest realizacja tego zadania w roku 2021 lub 2022. Z ramienia Stowarzyszenia nadzór nad jego prawidłową realizacją powierzono członkom Stowarzyszenia Witoldowi Kalińskiemu oraz Izabeli Łabuś.
 3. Uaktualniono listę członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 106/2020 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 13 listopada 2020 roku w Willi Wanda.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, w tym: plany wydania Biblioteki Almanachu Muszyny 2020/2021, udziału w rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej, zakończenia programu "Klasa z klasą". Ryszard i Agata poinformowali o złożeniu sprawozdania z wykorzystania środków pozyskanych z 1% oraz stanu finansów SPAM.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 105/2020 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 30 września 2020 roku.

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny z 30 września 2020 roku

Biorąc pod uwagę istniejące i utrzymujące się od marca 2020 roku ograniczenia związane z COVID-19 przeprowadzono - w porozumieniu z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia - korespondencyjne głosowanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny nad sprawozdaniami merytorycznym i finansowym za rok 2019. Powyższe dokumenty zostały udostępnione członkom Stowarzyszenia oraz podane do publicznej wiadomości na stronie www.almanachmuszyny.pl w marcu 2020 roku.

W efekcie członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili:

 1. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 (w załączeniu)
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 ( w załączeniu)

Ryszard Kruk, prezes
Renata Trela, wiceprezes
Agata Szymańska, skarbnik
Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Gabriel Kurczewski


Protokół 104/2020 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zatwierdzono materiały na walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Dokumenty są udostępnione na stronie www.almanachmuszyny.pl

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 103/2020 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 28 lutego 2020 roku w Willi Wanda w Muszynie.

 1. Ryszard poinformował o przebiegu i rezultatach wystawy "Z góry widać więcej - artyści Sądecczyzny na Ursynowie" a także o pogotowaniach do kolejnych edycji Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego oraz rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej.
 2. Z radością, odnotowano wysokie oceny zawartości "Biblioteki Almanachu Muszyny 2019" dedykowanej tematowi "Muszyna w prozie i poezji".
 3. Omówiono programy, o których dofinasowanie Stowarzyszenie może wystąpić do programów grantowych Małopolski i Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Zatwierdzono, w oparciu o przedłożony protokół komitetu stypendialnego, dofinasowanie w kwocie 3500 złotych, w ramach Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, dla klasy muszyńskiego LO, która wygrała konkurs "Klasa z klasą 2020", z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy.
 5. Zatwierdzono aktualną listę członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.
 6. Przedyskutowano rytm prac na przygotowaniem sprawozdania merytorycznego i finansowego SPAM za rok 2019.
 7. Agata przedstawiła stan kont SPAM. Następne spotkanie odbędzie się na początku kwietnia i będzie poświęcone walnemu zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 2 maja 2020 roku.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


 

 

| strona główna |