Protokoły z posiedzeń
rok 2021

Protokół zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM), Organizacji Pożytku Publicznego nieprowadzącej działalności gospodarczej KRS 00365118, odbytego w dniu 05.06.2021r. godz. 11.00 w willi "Wanda" w Muszynie.

Prezes SPAM Ryszard Kruk otworzył zebranie i powitał gości, w tym Jerzego Celichowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Kulturalnego Winiarzy z Tarcal-Tokaj na Węgrzech. Następnie poinformował o przyznaniu Tomaszowi Smydzie, uczniowi Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, jednorazowego stypendium w kwocie 500 złotych z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, za wybitne osiągnięcia w nauce. Tomasz dołączył do grona prawie 400 stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Następnie Ryszard Kruk zaproponował na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Trelę, a na protokolantkę Katarzynę Kucię-Garncarczyk. W głosowaniu zebrani jednomyślnie potwierdzili zgodę na taką propozycję. Krzysztof i Katarzyna przejęli prowadzenie dalszej części obrad.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. W zawiadomieniu rozesłanym członkom SPAM w przewidzianym w statucie terminie w proponowanym porządku obrad zamieszczono informację, że będzie głosowana "uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w związku z wypełnieniem zaplanowanej misji". Załącznik numer 1. Informacja o planach podjęcia uchwały o zakończeniu działalności SPAM została podana do publicznej wiadomości. Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe zostały rozesłane do członków Stowarzyszenia oraz zamieszczone na stronie www.almanachmuszyny.pl

Zarząd poinformował, że SPAM liczy aktualnie 51 członków. Obecnych według listy jest 22 członków SPAM, ponadto złożonych zostało, zgodnie ze statutem SPAM, 8 pisemnych upoważnień do głosowania. Upoważnienia złożyły osoby, które w warunkach ograniczeń epidemiologicznych oraz z racji wieku miały problemy z dotarciem do Muszyny. Razem w zebraniu uczestniczy 30, czyli ponad 50% członków Stowarzyszenia. Lista obecności wraz z upoważnieniami stanowią załącznik numer 2 do protokołu. Przewodniczący stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zasłużonych członków i sympatyków stowarzyszenia, którzy "odeszli na wieczną wartę" w roku 2020 i 2021: Tadeusz Wołowiec, Oksana Szyjan-Król, Zdzisław Pelaczyk oraz Janina Dzierżanowska

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad:

 • Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
 • Stwierdzenie przez przewodniczącego prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2020.
 • Opinia komisji rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
 • Uzasadnienie wniosku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.
 • Dyskusja.

 

Tajne głosowania uchwał w sprawach:

 • absolutorium dla władz Stowarzyszenia za rok 2020
 • Tajne głosowania uchwał w sprawach: absolutorium dla władz Stowarzyszenia za rok 2020
 • sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2020
 • rozwiązania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
 • powołania likwidatorów działających łącznie - Ryszard Kruk i Agata Szymańska przeznaczenia w całości posiadanego majątku Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny na wydanie roczników Biblioteki Almanachu Muszyny 2020/2021 i 2022
 • Przedstawienie przez komisję skrutacyjną wyników tajnych głosowań uchwał
 • Wnioski z dyskusji przedstawione przez komisję uchwał i wniosków
 • Wolne wnioski i zamknięcie zebrania
 • Zebrani w głosowaniu jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Następnie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Agata Szymańska i Katarzyna Kucia-Garncarczyk oraz komisji skrutacyjnej - Anna Boniecka-Rodak i Barbara Kuca. Za oddano 29 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Nikt nie był przeciw.

W kolejnym punkcie Ryszard Kruk przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia. Następnie Barbara Kuca omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2020, a Agata Szymańska przedstawiła informację o środkach na koncie SPAM. Bożena Mściwujewska- Kruk opowiedziała o zawartości najbliższego wydania "Biblioteki Almanachu Muszyna". Ryszard Kruk wyraził podziękowania dla osób działających na rzecz SPAM.

Następnie Włodzimierz Matuzik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z badania działalności merytorycznej oraz finansowej SPAM za rok 2020, składając w konkluzji wniosek o udzielenie władzom SPAM absolutorium za rok 2020.

W kolejnym punkcie porządku obrad Ryszard Kruk, przedstawił uzasadnienie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w związku z wypełnieniem zaplanowanej misji. Zaprezentowany został dokument podsumowujący działalność Stowarzyszenia. Dokument został udostępniony w Internecie.

Następnie przystąpiono do dyskusji, w której zabrali głos: Bożena Mściwujewska-Kruk, Elżbieta Walewska i Jacek Rodak. W kolejnym punkcie obrad przewodniczący zarządził tajne głosowanie uchwał przewidzianych w porządku obrad.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania

Uchwała nr 1/2021
Walne zebranie udziela absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2020

Ryszard Kruk: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Renata Trela: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Agata Szymańska: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Katarzyna Kucia-Garncarczyk: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Gabriel Kurczewski: Za 30, Przeciw 0 Wstrzymujący się 0

Uchwała nr 2/2021
Walne zebranie udziela absolutorium członkom komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2020

Włodzimierz Matuzik: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Andrzej Gancarz: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Juliusz Jarończyk: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0
Katarzyna Kowacz-Przybylska: Za 30 Przeciw 0 Wstrzymujący się 0
Piotr Rutka: Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0

Uchwała nr 3/2021
Walne zebranie zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2020
Za 30, Przeciw 0, Wstrzymujący się 0

Podjęto uchwały 4/2021, 5/2021 oraz 6/2001 zatwierdzające rozwiązania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w związku z wypełnieniem misji. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, powołania likwidatorów oraz wykorzystania majątku Stowarzyszenia stanowią załączniki numer 3, 4 i 5 do protokołu. W podsumowaniu dyskusji przez komisję uchwał i wniosków zaakceptowano zgłoszenie do Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej oraz dofinansowanie kwotą 1000 złotych wydawnictwa autorstwa profesora Tadeusza Trajdosa, dedykowanego malarzowi nadpopradzkiemu okresu przełomu XIX i XX wieku

Wolne wnioski . Nie zgłoszono

Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka zebranie. Krzysztof Trela, przewodniczący Katarzyna Kucia-Garncarczyk, protokolantka

Załącznik numer 3 do protokołu walnego zebrania 05.06.2021
Uchwała nr 4/2021 o likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny
Walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w związku z wypełnieniem misji. Za uchwałą głosowało 29 członków Stowarzyszania. Nikt nie głosował przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący Protokolantka (podpis) (podpis) Załącznik numer 4 do protokołu walnego zebrania 05.06.2021

Załącznik numer 4 do protokołu walnego zebrania 05.06.2021
Uchwała nr 5/2021 o wyborze likwidatorów Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Walne zebranie członków podjęło uchwałę o wyborze na likwidatorów Ryszarda Kruka i Agatę Szymańską. Likwidatorzy będą reprezentowali Stowarzyszenie działając łącznie. Za uchwałą głosowało 30 członków Stowarzyszenia. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Protokolantka (podpis) (podpis)

Załącznik numer 5 do protokołu walnego zebrania 05.06.2021
Uchwała nr 6/2021 o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Walne zebranie członków podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego majątku Stowarzyszenia, do czasu zakończenia likwidacji Stowarzyszenia, na wydanie "Biblioteki Almanachu Muszyny" 2020/2021 oraz 2022. Wykonanie uchwały powierza się likwidatorom. Za uchwałą głosowało 30 członków Stowarzyszenia. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Protokolantka (podpis) (podpis)


Protokół 110/2021 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem (z racji pandemii) w dniu 10 maja 2021 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Ryszard poinformował o rozesłaniu zawiadomień o walnym zebraniu, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 roku. Postanowiono przyznać jednorazowe stypendium w kwocie 500 złotych Tomaszowi Smydzie, uczniowi Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendium zostanie wręczone w trakcie walnego zebrania SPAM.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 109/2021 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem (z racji pandemii) w dniu 20 marca 2021 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2020. Zostanie ono wysłane do Urzędu Skarbowego oraz przedłożone na walnym zebraniu, którego termin ustalono na 5 czerwca 2021 roku. Zatwierdzono porządek obrad, w tym wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, w związku z wypełnieniem zaplanowanej misji.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 108/2021 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny za rok 2020. Zostanie ono umieszczone na stronie internetowej oraz przedłożone na walnym zebraniu zaplanowanym na 27 marca 2021 roku.

Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


 

 

| strona główna |