Protokoły z posiedzeń
rok 2018

Protokół 97/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 21 września 2018 roku w willi Wanda.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz jako goście: Włodzimierz Matuzik, Izabela Łabuś, Barbara Kuca, Anna Matuzik, Piotr Rutka i Bożena Mściwujewska-Kruk.

Podsumowano i wysoko oceniono przebieg oraz merytoryczną wartość następujących wydarzeń, organizowanych przez SPAM: wydanie „Biblioteki Almanachu Muszyny 2018”, dedykowanej Funduszowi Stypendialnemu Almanachu Muszyny, wręczenie Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach jej XI dorocznej edycji, oraz zorganizowanie Pierwszego Rodzinnego Rajdu Rowerowego Dolinami Muszynki i Kryniczanki.

Przedyskutowano i dokonano podziału zadań dotyczących prowadzenia Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny na rok szkolny/akademicki 2018/2019, wyjazdu do Tokaju w dniu 22 września w ramach programu „Promujemy winny szlak Tokaj – Stara Lubowla – Muszyna”, organizacji wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania Niepodległości” – wernisaż w dniu 3 listopada w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego”, Noworocznego Spotkania SPAM w dniu 1 stycznia 2019 roku o godzinie 17, organizacji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 2 marca 2019 roku o godzinie 15.

Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się pod koniec października.
Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 96/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zarząd zatwierdził decyzję Komitetu Stypendialnego Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w sprawie stypendiów na rok szkolny/akademicki 2018/2019. Podpisanie umów stypendialnych nastąpi w dniu 1 września o godzinie 12 w willi Wanda.

Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz Ryszard Kruk, prezes


Protokół 95/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 25 maja 2018 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Gamcarczyk, Gabriel Kurczewski.

W związku z finalizowaniem programu stypendialnego Bożenka pracuje nad Biblioteką Almanachu Muszyny 2018 dedykowaną dwudziestu edycjom naszego programu. Po wypłaceniu tegorocznych stypendiów na rok szkolny 2018/2019 zostanie nam 15.000 złotych, które zarząd postanowił rozdzielić w następujący sposób:

7.000 złotych - trzy stypendia naukowo-socjalne dla uczniów LO W Muszynie 500 złotych - jednorazowe stypendium za najlepiej zdaną maturę

1.500 złotych - nasz wkład finansowy w tym trzy stypendia pomostowe

3.500 złotych - stypendium "Klasa z klasą" trzecia edycja 2.500 złotych - dofinansowanie wydania Biblioteki Almanachu Muszyny sumujące program stypendialny.

7 lipca o godzinie 11 w Muzeum w Muszynie, przy rocznicowym torcie, podsumujemy program stypendialny. Następne spotkanie zarządu odbędzie się pod koniec czerwca. Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 94/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbytego w dniu 7 kwietnia 2018 roku w Lodziarni Wanda w Muszynie.

Obecni członkowie zarządu: Ryszard Kruk, Renata Trela, Katarzyna Kucia-Garncarczyk i Agata Szymańska

Ryszard i Agata poinformowali, że sprawozdanie z obrad walnego zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny zostało umieszczone na stronie internetowej www.almanachmuszyny.pl, zaś sprawozdanie finansowe zostało wysłane do Urzędu Skarbowego.

Przedyskutowano założenia organizacji w dniu 18 sierpnia I Rodzinnego Rajdu Rowerowego Doliną Muszynki i Kryniczanki. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z Urzędu Miasta i Gminy Muszyna. Ryszard poinformował o zleceniu firmie eRMed z Krynicy opieki medycznej podczas rajdu. Renata sprawdzi zasady ubezpieczania uczestników rajdu.

Ustalono skład delegacji SPAM na uroczystości w dniu 10 kwietnia Starym Sączu organizowane z okazji 120tej rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego.

Ryszard przedstawił program pobytu w Warszawie klasy z muszyńskiego LO, która wygrała tegoroczny konkurs „Klasa z klasą”.

Agata poinformowała, że zlikwidowane zostało konto dedykowane rocznikowi „Almanach Muszyny”, znajdująca się na nim kwota przeniesiona została na podstawowe konto SPAM. Agata poinformowała o stanie kont. Podliczono, że po realizacji aktualnych zobowiązań stypendialnych na rok przyszły pozostanie kwota około 10 tysięcy złotych.

2 maja w Ogrodzie Wandy zostanie zorganizowane doroczne spotkanie białoczerwone z okazji Dnia Flagi.

Kolejne spotkanie zarządu odbędzie się w maju 2018 roku. R
yszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM), odbytego w dniu 3 marca 2018 roku w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie

Rozesłany przed walnym zebraniem proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania ijego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SPAM za rok 2017 i plan na rok 2018.
  6. Opinia Komisji Rewizyjnej SPAM do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem za rok 2017 i planem na rok 2018, W tym wystąpienie Jerzego Celichowskiego z TarcaI-Tokaj.
  8. Głosowanie uchwał w sprawach: - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017 - absolutorium dla zarządu i komisji rewizyjnej - plan pracyi budżet na rok 2018 - składka członkowska SPAM na 2018 r. na dotychczasowym poziomie 25 zł rocznie
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

Ad.1

Prezes SPAM Ryszard Kruk W imieniu Zarządu SPAM przywitał serdecznie zebranych i zaproponował, aby zebraniu przewodniczył Krzysztof Trela, a obowiązki sekretarza pełniła Katarzyna Kowacz-Przybylska. W trakcie głosowania obydWie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Ryszard Kruk poprosił obecne na spotkaniu tegoroczne maturzystki, uczennice LO W Muszynie, aby opowiedziały o wrażeniach z wycieczki do Warszawy, która była nagrodą W konkursie "Klasa z Klasą" W roku 2017. Następnie głos zabrały uczennice klasy IA LO, która W tym roku została wyróżniona W konkursie "Klasa z Klasą", i opowiedziały o swoich oczekiwaniach związanych z przygotowywaną wycieczką edukacyjną do Warszawy. Planowana jest Wizyta W Muzeum Narodowym, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nagrodą W konkursie jest stypendium W wysokości 3.500 złotych, przeznaczone na dofinansowanie kosztóW wyjazdu. Ryszard Kruk podziękował za relacje z wyjazdu do Warszawy i poprosił zebranych, aby przed przystąpieniem do zebrania uczcili minutą ciszy zasłużonych sympatyków Stowarzyszenia, którzy odeszli na Wieczną wartę W 2017 roku. Zebrani powstali i uczcili pamięć Stefana Małeckiego, Julesa Mandela i Bartłomieja Miczulskiego (zmarł wcześniej, ale Wiadomość o tym dotarła do nas dopiero W tym roku).

Ad.2

Następnie Ryszard Kruk oddał głos przewodniczącemu i poprosił o poprowadzenie zebrania. Krzysztof Trela stwierdził prawidłowość zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. Poinformował, że SPAM Iiczy aktualnie 55 członków. Ilość obecnych według Iisty to 22 osoby plus 8 złożonych pisemnych upoważnień do głosowania. Członkowie SPAM zostali prawidłowo poinformowani o zebraniu, 3 dokumenty przed Walnym Zebraniem zostały zamieszczone na stronie WWW.aImanachmusuny.QI Na tej podstawie Krzysztof Trela stWierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Ad.3

Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek.

Ad.4

Następnie wybrano członków komisji uchwał i wniosków. Przewodniczący zaproponował Katarzynę Kucia-Gancarczyk i Agatę Szymańską. Zebrani przegłosowali obydWie kandydatury.

Ad.5

Ryszard Kruk przedstawił sprawozdanie z działalności SPAM za rok 2017. Kalendarium zawierało wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie. Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Prezes SPAM podziękował Agacie Szymańskiej i Barbarze Kucy za prowadzenie finansów Stowarzyszenia. W dalszej kolejności podziękował członkom Zarządu SPAM oraz osobom współpracującym . Następnie Barbara Kuca omówiła stan finansów Stowarzyszenia oraz przedstawiła bilans za 2017 rok. Wynik finansowy jest dodatni. Ryszard Kruk podziękował Basi za informacje i zapoznał zebranych z planami Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu Bożenę Mściwujewską-Kruki przedstawienie planowanej zawartości „Biblioteki Almanachu Muszyny” 2018. Wydawnictwo tym razem będzie dedykowane XX edycjom Funduszu stypendialnego Almanachu Muszyny.

Następnie zapoznał zebranych z proponowanym planem pracy SPAM na rok 2018, którego jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wystawa „100 kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodległości". Ryszard Kruk poinformował również, że zmieniają się zasady przyznawania stypendiów. Kontynuowany będzie program stypendiów pomostowych, zostanie przyznana jednorazowa nagroda za najlepiej zdaną maturę oraz trzy stypendia za wybitne osiągnięcia W nauce i aktywność społeczną dla ucznióW LO W Muszynie.

Ryszard podziękował dyrekcji LO za znakomitą współpracę, zapoznał również zebranych z propozycją nowej trasy rajdu rowerowego, którego kolejna edycja będzie miała miejsce W sierpniu 2018 roku. Planowany jest W tym roku rodzinny rajd rowerowy. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Komisji ReWizyjnej, Włodzimierz Matuzik, ocenił pozytywnie zarówno sprawozdanie merytoryczne, jak i finansowe SPAM za 2017 rok.

Ad. 7

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem za 2017 oraz planem pracy na 2018 rok, głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych W Muszynie Izabela Łabuś, dziękując SPAM za realizację programu stypendialnego. Jan Walewski zadał pytanie na temat modyfikacji programu stypendialnego. Iza i Ryszard udzielili stosownych wyjaśnień. Następnie głos zabrał Jerzy Celichowski z TarcaI-Tokaj, który zapoznał zebranych z krótką historią oraz atrakcjami miejscowości Tarcal. Serdecznie zapraszał na Święto Wina, które odbędzie się na początku maja. Ryszard Kruk podziękował za wystąpienie i zapewnił o wsparciu dla inicjatywy współpracy.

Witold Kaliński przedstawił zebranym pomysł sporządzenia leksykonu postaci związanych z Muszyną. Wspomniany leksykon byłby znakomitym podsumowaniem 10-Ietniej działalności Stowarzyszenia. Jerzy Celichowski zasugerował, że warto zacząć od internetowej wersji leksykonu. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem obecnych na zebraniu osób i została Wpisana do planu pracy na rok 2018. Redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, Bożena Mściwujewska-Kruk, poinformowała zebranych o Nagrodzie im. ks. prof. Bogusława Kumora, która na wniosek SPAM została przyznana poecie Adamowi Ziemianinowi, członkowi SPAM. W dalszej kolejności głos zabrał Krzysztof Wnęk, który podniósł kwestie wyboru najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Stowarzyszeniem.

W trakcie dyskusji padły głosy, że W chwili obecnej najważniejszą rzeczą jest aktywność W mediach społecznościowych oraz bieżące aktualizowanie informacji. Ważna jest też obecność na konferencjach naukowych. Kolejną osobą, która zabrała głos W dyskusji był Krzysztof Płowiec z Żegiestowa. Przedstawił on zebranym plany dotyczące powołania Stowarzyszenia Doliny Popradu oraz o uruchomieniu nowej strony internetowej, a także o inicjatyWie mającej na celu uhonorowanie ważnych i ciekawych osobistości z terenu Żegiestowa. Inicjatywa ta to "Ławeczka na deptaku".

AD. 8

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie następujące uchwały: Uchwała 1/2018 - Walne Zebranie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne oraz bilans i rachunek wyników SPAM za rok 2017. Głosy za 30, głosy przeciW 0, głosy wstrzym ujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 2/2018 Walnego Zebrania w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami o wartości 27.416,92 zł. Kwota ta W całości przeznaczona zostaje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i uchwałą jego Zarządu na działalność statutową, W tym Fundusz stypendialny Almanachu Muszyny. Głosy za 30, przeciW 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 3/2018 - Walne Zebranie udziela absolutorium członkom zarządu SPAM za rok 2017. Głosy za 30, przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 4/2018 - Walne Zebranie udziela absolutorium członkom komisji rewizyjnej SPAM za rok 2017. Głosy za 30, przeciW 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 5/2018 - Walne Zebranie zatwierdza plan pracy i budżet SPAM na rok 2018. Głosy za 30, przeciW 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 6/2018 - Walne Zebranie zatwierdza składkę członkowską na rok 2018 w dotychczasowej wysokości 25 złotych rocznie. Głosy za 30, przeciW 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Uchwała 7/2018 - Walne Zebranie zatwierdza wnioski z dyskusji i poleca zarządowi SPAM wstawienie ich do Planu pracy SPAM na rok 2018. Głosy za 30, przeciW 0, głosy wstrzymujące 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta W proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący zebrania Krzysztof Trela podziękował zebranym za udział W głosowaniu. Ryszard Kruk podziękował zebranym za przybycie oraz zaprosił do "Zajazdu u Hutka" na Pizza Party, połączone z prezentacją i degustacją Wina z Winobrania W Tokaju W 2017 roku.

Na tym zebranie zakończono. Protokół podpisali: Protokolant Przewodniczący


Protokół 93/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego obiegiem w dniu 5 lutego 2018 roku.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski.

Zatwierdzono projekt porządku obrad walnego zebrania SPAM w dniu 3 marca oraz projekty sprawozdania za rok 2017 i planu pracy na rok 2018. Dokumenty zostaną udostępnione na stronie www.almanachmuszyny.pl Przyjęto w skład SPAM Danutę Gądek-Czaję oraz Jarosława Czaję z Łukowicy.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w pierwszych dniach marca. Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz


Protokół 92/2018 z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, odbytego w dniu 2 stycznia 2018 roku w Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" w Muszynie.

Obecni: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska. Katarzyna Kucia-Garncarczyk, Gabriel Kurczewski oraz zaproszeni goście: Bożena Mściwujewska-Kruk, Barbara Rucka, Izabela Łabuś, Izabela Cywa, Barbara Kuca i Krzysztof Trela.

 

W Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" odbyła się narada strategiczna „SPAM – 2018". Przedyskutowaliśmy następujące sprawy: stan prac nad Biblioteką "Almanachu Muszyny" 2018, spotkanie rocznicowe SPAM dedykowane XX edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, stypendia zaplanowane na rok szkolny/akademicki 2018/2019, uczczenie 200. rocznicy urodzin i 120. rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego oraz zorganizowanie XI edycji Nagrody „Sądecczyzna", ewentualne zorganizowanie VII rajdu rowerowego „Pętla Popradu" po nowej trasie, konferencje naukowe w roku 2018, na których warto podnieść tematykę "Almanachu Muszyny", promowanie szlaku winnego Tokaj/Stara Lubowla/Muszyna, zwiększenie naszej obecności na portalach społecznościowych i promowanie 1%, planowane wystąpienia o granty, biało-czerwone spotkanie z okazji Dnia Flagi, zebranie sprawozdawcze SPAM w dniu 3 marca 2018 i towarzyskie spotkanie w "Zajeździe u Hutka", połączone z degustacją naszego wina Tokaj-Muszyna 2017, wystawa "Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości". Jest co robić!

Ustalono podział kwot na stypendia na rok szkolny 2018/2019: trzy stypendia pomostowe – 5000 zł (nasz udział 1500 zł), trzy stypendia naukowe – 7500 zł, nagroda za najlepiej zdaną maturę – 500 zł, program „Klasa z klasą” – 3500 zł, stypendium artystyczne – 2500 zł.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w pierwszych dniach lutego. Ryszard Kruk, prezes Katarzyna Kucia-Garncarczyk, sekretarz

 


 

 

| strona główna |