Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Muszyna.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wymagają tego cele Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność również poza granicami Polski. Szczególnie ważnym obszarem dla działalności Stowarzyszenia jest Ziemia Muszyńska, przez którą rozumie się obszar historycznego "państwa muszyńskiego".
 5. Stowarzyszenie posiada własne logo, które używane jest na dokumentach i wydawnictwach Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania i może pozostawać członkiem tych organizacji z poszanowaniem zasady autonomii Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie posiada stronę internetową, na której informuje o swojej działalności.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków i działa na rzecz ogółu społeczeństwa Ziemi Muszyńskiej i nią zainteresowanych. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 9. Rozdział II

  Cele i formy działania

 10. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. wydawanie rocznika "Almanach Muszyny", założonego w roku 1991;
  2. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyńskiej, Sądecczyzny oraz Karpat;
  3. wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody;
  4. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej;
  5. realizowanie i wspieranie działalności oświatowej i wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej;
  6. nawiązywanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, zainteresowanych Ziemią Muszyńską;
  7. współpraca z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych problematyką podejmowaną przez Stowarzyszenie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją, a także innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej;
  8. opiniowanie na życzenie władz samorządowych oraz innych instytucji planów rozwoju regionalnego i lokalnego;
  9. podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi oferty turystycznej;
  10. promocja Ziemi Muszyńskiej za pośrednictwem nowoczesnych technologii;
  11. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół;
  12. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. wydawanie rocznika "Almanach Muszyny" i innych wydawnictw służących celom Stowarzyszenia;
  2. prowadzenie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny;
  3. organizowanie w Muszynie dorocznych Spotkań Przyjaciół Almanachu Muszyny;
  4. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw i koncertów;
  5. współpracę z innymi podmiotami przy realizacji dorocznego konkursu im. Szczęsnego Morawskiego na najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny;
  6. tworzenie platformy współpracy za pośrednictwem Internetu, w tym stron i portali internetowych;
  7. występowanie o granty oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich programach społecznych
  8. współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Ziemi Muszyńskiej;
  9. współpracę z osobami, redakcjami, wydawnictwami oraz organizacjami pozarządowymi z innych miejscowości w Polsce i poza jej granicami zainteresowanymi podobną tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych na Słowacji;
  10. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką karpacką.
 12. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swoich celów może powołać wyspecjalizowane komisje.
 13. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.
 14. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 15. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 16. Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

 17. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.
 18. Członkiem Stowarzyszenia można zostać bez względu na obywatelstwo i kraj zamieszkania.
 19. Przyjęcia członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu najpóźniej trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie do Walnego Zebrania, które rozpatruje odwołanie podczas najbliższego Zebrania. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 20. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. brać udział w pracach, zebraniach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 21. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia,
 22. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. śmierci lub dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. skreślenia uchwałą Zarządu wobec nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub nieobecności na trzech kolejnych obradach Walnego Zebrania,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 23. Członek wykluczony lub wykreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, które rozpatruje odwołanie podczas najbliższego Zebrania , a jego decyzja jest ostateczna.
 24. Rozdział IV

  Władze Stowarzyszenia

 25. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 26. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybory Zarządu, w tym Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
 27. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie nie później niż 30 dni po tym terminie, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. W powyższym trybie mogą być podejmowane uchwały we wszystkich sprawach z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianie jego statutu.
 28. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, oraz w wypadku rezygnacji Prezesa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 29. Członkowie Stowarzyszenia pełnią funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej społecznie, z zastrzeżeniem punktu 38 statutu.
 30. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 31. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 32. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, nie później niż 30 dni od daty żądania lub wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd, prawo to przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 33. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem punktu 23 i 44.
 34. Członek Stowarzyszenia może upoważnić pisemnie innego członka do głosowania w jego imieniu na Walnym Zebraniu.
 35. Członek Stowarzyszenia może pisemnie upoważnić Zarząd do kierowania do niego wszelkiej korespondencji wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 36. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 37. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. ustalanie rocznego i długookresowego programu oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia,
  2. przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji programu oraz rocznych sprawozdań finansowych,
  3. uchwalanie statutu i jego zmian,
  4. uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Walnego Zebrania;
  5. zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  7. udzielanie absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. ustalanie wysokości oraz trybu uiszczania składek członkowskich,
  9. rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 38. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu wiceprezesa i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zarząd podejmuje działania w sprawach wynikających ze statutu, w tym :
  1. realizuje uchwały Walnego Zebrania
  2. kieruje działalnością programową i organizacyjną Stowarzyszenia,
  3. opracowuje roczny budżet Stowarzyszenia i przygotowuje coroczne sprawozdania finansowe z jego realizacji,
  4. zarządza majątkiem, w tym podejmuje decyzje w sprawie nabycia i zbycia majątku oraz zaciągania zobowiązań,
  5. powołuje: Radę Programową Almanachu Muszyny, Komitet Stypendiów Naukowych i Socjalnych oraz Komitet Stypendiów Artystycznych,
  6. reprezentuje Stowarzyszenie.
 39. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, i sprawuje funkcje kontrolne. Komisja Rewizyjna winna raz w roku dokonać kontroli działalności Stowarzyszenia, przedstawiając wyniki Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu, łącznie z wnioskiem w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 40. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 41. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
  2. otrzymywać z tytułu udziału w powyższych władzach Stowarzyszenia zwrotu poniesionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w stosownych przepisach.

   

  Rozdział V

  Majątek Towarzystwa

 42. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy, spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dotacje, granty,
  5. inne składniki majątkowe.
 43. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 44. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 45. Stowarzyszenie zamieszcza na swojej stronie internetowej roczne sprawozdania programowe i finansowe.
 46. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. zakupywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

   

  Rozdział VI

  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 47. Uchwalenie przez Walne Zebranie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 48. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wskazuje fundację lub stowarzyszenie mające podobne cele, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań. Walne Zebranie powołuje likwidatora Stowarzyszenia.

 

| strona główna |