Dzisiaj jest niedziela, 14 lipca 2024 roku , Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Roczniki Sądeckie


litery A - F
litery G - L
litery M - S
litery T - Z
O zbiorach
strona główna

UWAGA: Nazwiska autorów, tytuły dzieł i podtytuły podajemy w pisowni oryginalnej.

 • Mączeński Wojciech, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie Konfederacji Barskiej, wydał Władysław Konopczyński, Biblioteka Krakowska nr 43, w Drukarni "Czasu", Kraków 1911, s. 81, (wydawnictwo zawiera ponadto Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa za rok 1910).
 • Małecki Mieczysław, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy Językowe) z 2 mapami, Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nr 12, Gebethner i Wolff, Kraków 1938, s. 107.
 • Mapa turystyczna Karpat Polskich, Beskid Zach. Szczawnica, Pieniny, Żegiestów, nakład i wydanie GEA, Warszawa 1928.
 • Marzec Ludzimił Dr, Żegiestów Zdrój i jego walory lecznicze, Drukarnia Józefa Styfiego, Przemyśl 1934, s. 40.
 • Mecherzyński Karol, Przegląd literatury ludów wschodnich poezyi greckiej, średniowiecznej, polskiej XVI i XIX wieku, Kraków 1851, s. 291 (m.in. omówiona twórczość J. Kochanowskiego).
 • Modelski Teofil Emil, Spory o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza (W. XIII - XVIII.) z mapą, Nakładem Muzeum Tatrzańskiego w zakpanem, Zakopane 1928, s. 127.
 • Molendziński Kazimierz dr, Wojciech Gerson 1831-1901, Oficyna Warszawska, s. 70.
 • Morawski Szczęsny, Sądecczyzna, Tom I, z mapkami i planami, nakładem autora wytłoczono u Z. J. Wywiałkowskiego, Kraków 1863, s. 249 plus ilustarcje.
 • Morawski Szczęsny, Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskiem, Tom II, nakładem autora w Drukarni c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1865, s. 423.
 • Mściwujewski Mścisław, Królewskie Wolne Miasto Drohobycz, Z Drukarni i Litografji Piller-Neumanna, Lwów-Drohobycz 1929, s. 34.
 • Nitribitt Roman, Hetper Zygmunt, Krynica, Żegiestów, Muszyna i okolice, przewodnik turystyczny po Beskidzie Sądeckim i okolicznych górach słowackich, Lato i Zima, nakładem Krynickiego Oddziału Pol. Tow. Tatrzańskiego, Lwów Księgarnia Polska, s. 210 plus reklamy.
 • Olszański Tadeusz Andrzej, Żydzi w Karpatach, Nakład Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1991, s. 51.
 • Oszczęda Waldemar, Po drugiej stronie Tatr, Bajki i opowieści słowackie, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 1996, s. 104.
 • Oszczęda Waldemar, Słowacja trochę bliżej, czyli ciekawostki słowackie, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 1999, s. 154.
 • Ożóg Krzysztof, Kurozwęccy a spór o biskupstwo krakowskie, Prace Historyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyt 23, Kraków 1997, s. 57-72
 • Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1919 - 1920, Poświęcony sprawom Spisza, Orawy i Czadeckiego, Nakład Towarzystwa Tatrzańskiego, Druk Anczyca, Kraków 1920 s 205 oraz s. 63.
 • Parczewski Michał, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, Instytut Archeologii UJ, Kraków 1991, s. 91.
 • Partacz Czesław, Od Badeniego do Potockiego, Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń1997, s. 280.
 • Piątkowski Maryan, dr, O działaniu soli wapiennych w ogóle a w szczególności wody krynickiej w niektórych przewlekłych chorobach żołądka, Warszawa, 1897, ss 54.
 • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy Nieba, Bożnice drewniane, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 411.
 • Pieradzka Krystyna, Na szlakach łemkowszczyzny, Kraków 1939, s. 232 reprint Warszawa 1990.
 • Piotrowski L. dr Historja Rzym. - Kat. Kościółka w Żegiestowie Zdroju, czcionkami Drukarni Alojzego Mółki w N. sączu, wyd. ok. 1933 ss15.
 • Płonka Zbigniew, Pagaczewski Stanisław, Z Krynicy do Tatr, Sport i Turystyka, Warszawa, 1955, ss 57.
 • Polak-Trajdos Ewa, Więzi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacją od połowy XV do początków XVI wieku, rzeźba i malartswo, PAN Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1970 s. 168 plus ilustracje.
 • Poleszczuk Wiktor, Akcja "Wisła" - próba oceny, Toronto 1997, s. 72.
 • Potocki Ignacy, Krynica i uzdrowiska Doliny Popradu, Wydawnictwo Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji, Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1948, s. 31.
 • Prokop Ojciec Kapucyn, Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku z przydaniem do każdego pożytku duchownego i właściwej modlitwy na wszystkie uroczystości i święta. Krótkie nauki, Druk Tow. Akcyjn. S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1901, s. 880.
 • Przyjaciel Ludu, Nr 42 z 22 IV 1837, kopia tekstu o Muszynie ze strony tytułowej autorstwa A.G., rysunek: Zamek w Muszynie.
 • Reinfuss Roman, Śladami Łemków, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1990, s. 150.
 • Reinfuss Roman, Zbierowski Witold, Zbiór ankiet w sprawie rzemieślników wiejskich wykonujących stroje ludowe, Komisja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Kraków 1939, s. 20.
 • Rieger Janusz, Słownictwo i nazewnictwo Łemkowskie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995 , s. 256.
 • Rojna Karol, Muszyna-Zdrój, Informator Ilustrowany 1958, Wydał: PTTK Koło Muszyna, s. 16.
 • Rokicki Czesław, Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, wydanie V z mapą, Warszawa 1931, s. 170.
 • Rucka Barbara, Kościół Św. Józefa w Muszynie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Muszyna 1992, s. 67.
 • Sądecczyzna Południowo-Wschodnia, Tom II Problemy gospodarki współczesnej, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DVI, Prace Historyczne * Zeszyt 60, PWN Warszawa Kraków 1979, s. 270.
 • Sejm Ustawodawczy Rakuzki ze szczególniejszą uwagą na poselstwo polskie, Rys historyczny kampanii odbytej w roku 1809 w Księstwie Warszawskiem pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, Część druga, nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1850, s. 343 (pieczęć własnościowa: Muzeum Polskie w Rapperswilu).
 • Schiper Ignacy dr, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, nakładem Centrali Związku Kupców w Warszawie, 1937, s. 792, reprint KAW, Kraków 1900
 • Schnur-Pepłowski Stanisław, Z przeszłości Galicyi (1772-1862), Wyd. Jakubowski & Zadurowicz, Lwów, 1895, s. 627.
 • Skórczewski Bolesław dr , Flora Krynicy i jej okolic, Kraków, 1911, ss 228, pieczęć własnościowa: Z księgozbioru prof. Erazma i Neli Samotyków.
 • Smolka Stanisław, Szkice historyczne, Unia z Czechami, nakład Gebethnera i Wolffa, z Drukarni Wł. L. Anczyca i spółki, Kraków 1882, s. 125-279.
 • Sosnowski Kazimierz profesor, Przewodnik po Beskidach Zachodnich od Krynicy po granicę Moraw łącznie z Pieninami, i terenami narciarskiemi, wydanie II znacznie rozszerzone i uzupełnione z kilkudziesięciu ilustracjami, nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis", Kraków 1926 , s. 442.
 • Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie odbytych od dnia 15. do 26 kwietnia 1861 r., Drukarnia E. Winiarza, Lwów 1861 s. 541 (pieczątka własnościowa Jakób Bojko).
 • Stęczyński Bogusz Zygmunt, Okolice Galicyi, Drukiem Piotra Pillera, Lwów 1847, s. 156 plus 16, reprint KAW Kraków 1990 nr 2912.
 • Stęczyński Bogusz Zygmunt, Pieniny i Tatry zbiór 80 malowniczych widoków, nakładem Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katol., Nauk. i Roln. Kraków 1860, s. 153.
 • Stęczyński Bogusz Zygmunt, Tatry w dwudziestu czterech obrazach, nakładem Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katol., Nauk. i Roln. Kraków 1860, s. 160 plus 80 rysunków, reprint Wydawnictwo Wacław Bagiński, Wrocław 1997.
 • Sujkowski Antoni, Geografja ziem dawnej Polski z 204 ilustracjami i 48 mapami, wydanie drugie, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1921, s. 420.
 • Sygański Jan Ks. T. J. Arendy klasztoru starosądeckiego w XVI i XVII wieku, Nakładem autora, Lwów 1904, s 225.
 • Sygański Jan T. J. Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru Polski, Tom 1 Obraz dziejów wewnętrznych miasta, Nakładem autora, Lwów 1901 s 242, pieczęć Bibliotheca Coll Soc Jesu Staraviesiae.
 • Sygański Jan T. J. Historia Nowego Sącza od wstąpienia dynastii Wazów do pierwszego rozbioru Polski, Tom 1I Obraz urządzeń cywilnych oraz życia mieszczaństwa w epoce Wazów,Nakładem autora, Lwów 1901, s. 354.
 • Sygański Jan T. J. Historia Nowego Sącza, Tom III Zabytki dziejowe miasta, Nakładem aurora, Lwów 1902, s. 283.
 • Sygański Jan Ks. T. J. Nowy Sącz jego dzieje i pamiątki dziejowe, Szkic historyczny na pamiątkę sześćsetnej rocznicy założenia tegoż miasta, Nakładem Gminy Miasta Nowego Sącza, Drukiem Jakubowskiego, Nowy Sącz 1892, s. 86.
 • Sygański Jan T. J. Ks, Wyroki Ławicy Sandeckiej 1652-1684, Drukarnia Jakubowskiego i Sp., Lwów 1918, s. 49.
 • Sygański Jan T. J. Z życia szlachty sandeckiej w epoce dynastii Wazów, Drukarnia Wł. Łozińskiego pod zarządem J . Niedopała, Lwów 1910, s 182, stempel Caes Reg Bibliotheca Universitatis Leopolien.
 • Szczepanowski Stanisław, Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Nakład Gubrynowicz i Schmidt, Drukiem Pillera i Spółki, Lwów 1888, s. 198.
 • Szuro Stanisław, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków 1997, s. 260.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59