Dzisiaj jest niedziela, 23 czerwca 2024 roku , Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Komunikaty


Regulamin Funduszu


 

Protokoły

 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Dotychczasowi laureaci

 

 

Rozliczenia za rok:


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
strona główna

Regulamin
Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
ustanowionego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny

Darczyńcy w latach 1998-2018

wesprzyj Fundusz Stypendialny

pobierz przekaz

 

 

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (zwane dalej Stowarzyszeniem) w Komunikacie ogłaszanym na początku roku szkolnego określa, jakie stypendia zostaną przyznane na kolejny rok szkolny/akademicki, w jakiej wysokości oraz jakie warunki winni spełniać kandydaci do stypendiów. Komunikat ogłaszany jest w szkołach objętych programem oraz za pośrednictwem strony www.almanachmuszyny.pl
 2. Przyznawane są stypendia w następujących kategoriach:
  1. stypendia naukowe za najlepiej zdaną maturę (największa ilość zdobytych punktów),
  2. stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniającej się w nauce i aktywności społecznej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  3. stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży wymagającej wsparcia z racji sytuacji materialnej,
  4. stypendia socjalno-naukowe dla uzdolnionej młodzieży ze Starej Lubowli przyznawane we współpracy ze Stowarzyszeniem AMOS,
  5. stypendia naukowo-socjalne tak zwane stypendia pomostowe dla absolwentów Liceum w Muszynie, którzy dostali się na studia,
  6. stypendia specjalne za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie.

   

 3. Stowarzyszenie powołuje Komitety Stypendialne:
  1. Komitet stypendiów naukowych i naukowo-socjalnych: Witold Kaliński (Warszawa/Wierchomla), przewodniczący, Małgorzata Przyboś (Kraków), sekretarz oraz członkowie: Barbara Kuca (Muszyna), Andrzej Tokarczyk (Muszyna), Beata Zacny (Kraków), Anna Rodak (Warszawa),
  2. Komitet stypendiów artystycznych: Zbigniew Bujarski (Kraków), przewodniczący, Mieczysław Smyda (Krynica), sekretarz, oraz Wojciech Dąbrowski (Warszawa),
  3. W składach powyższych komitetów muszą ilościowo przeważać osoby z poza Muszyny i Krynicy.
  4. Komitety stypendialne zobowiązane są do przestrzegania zasady unikania konfliktu interesów. Kwestia ta omawiana będzie przez zarząd Stowarzyszenia z członkami komitetów po zgłoszeniu list kandydatów do stypendiów. Osoby, u których po zgłoszeniu list kandydatów zaistnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów zostaną wyłączone ze składu komitetów. Zarząd dokona wówczas niezbędnych uzupełnień w składach komitetów.

   

 4. Zgłoszenia kandydatów
  1. Ustaloną ilość kandydatów naukowo-socjalnych oraz artystycznych do stypendiów zgłaszają do 20 czerwca Rady Pedagogiczne: Liceum w Muszynie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz Gimnazjów w Muszynie, Złockiem i Powroźniku.
  2. Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie przekazuje nazwisko osoby, która uzyskała największą ilość punktów na egzaminie maturalnym, jako kandydata do stypendium Barbary Kołodziejczak.
  3. Ponadto wspomniana wyżej Rada przekazuje nazwiska pięciu kandydatów, którzy uzyskali określoną w założeniach ilość punktów na egzaminie maturalnym oraz spełniają warunki odnośnie dochodowości w rodzinie, jako kandydatów do programu stypendiów pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

 5. Z kandydatami do stypendiów naukowych oraz naukowo-socjalnych odbywa rozmowę Komitet Stypendiów Naukowych i Naukowo-Socjalnych, decydując na tej podstawie o przyznaniu stypendium oraz jego ostatecznej wysokości, zaś decyzję o przyznaniu stypendiów artystycznych i ich wysokości podejmuje Komitet Stypendiów Artystycznych na podstawie publicznego koncertu kandydatów.
 6. Decyzje Komitetów Stypendialnych zatwierdza zarząd Stowarzyszenia na podstawie przedłożonych protokołów z ich obrad.
 7. Stypendia wręczane są zawsze w pierwszą sobotę lipca, w trakcie Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny, w Ogrodzie "Wandy" w Muszynie.
 8. Informacje o przyznanych stypendiach publikowane są na stronie www.almanachmuszyny.pl oraz w kolejnych rocznikach Almanachu Muszyny.
 9. Przyznawane są stypendia dziesięciomiesięczne, dwumiesięczne oraz jednorazowe. Ze stypendystami Stowarzyszenie podpisuje umowy stypendialne. Stypendia wypłacane są 15 każdego miesiąca na konto stypendysty.
 10. Stowarzyszenie utrzymuje kontakt ze stypendystami i absolwentami programu stypendialnego.
 11. Na kapitał Funduszu Stypendialnego składają się dobrowolne wpłaty z tytułu dystrybucji rocznika "Almanach Muszyny" oraz granty pozyskane z innych źródeł. Wszyscy dokonujący wpłat na Fundusz Stypendialny odnotowywani są w kolejnym wydaniu "Almanachu Muszyny". Stowarzyszenie składa wnioski do programów stypendialnych między innymi: Fundacji Batorego - "Równe szanse" oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - "Stypendia Pomostowe". O fakcie otrzymania grantów Stowarzyszenie informuje na stronie www.almanachmuszyny.pl
 12. Stowarzyszenie ustanowiło specjalne konto Funduszu Stypendialnego. Nazwa konta: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Numer konta: 45 1020 3453 0000 8402 0175 8861 Dla pełnej transparentności Stowarzyszenie publikuje na stronie www.almanachmuszyny.pl kwartalne informacje o wpływach i wydatkach z kont Stowarzyszenia, w tym z konta Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59